Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 4. Березень 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Калашнікова Т.М.
Надбання французької школи просторової економіки в контексті людського розвитку

Кравченко М.О.
Розширення підходів до дослідження економічної стійкості підприємств

Можайкина Н.В.
Роль домохозяйства (семьи) в структуре формирования стратегии развития

Перепьолкіна О.О.
Сучасні проблеми макроекономічного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення

Смолій Л.В.
Інституціоналізація соціальної відповідальності в Україні

Федотова Ю.В.
Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів

Штефан С.І.
Сучасні особливості структурної політики Україні

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бестужева С.В.
Напрями зовнішньоторговельного розвитку агропромислового комплексу України

Бондарець М.В.
Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн

Галушка Є.О., Галушка М.Є.
Зовнішньоекономічні зв'язки країн Латинської Америки та перспективи їх розвитку

Данкевич В.Є.
Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах асоціації з ЄC

Єрмаченко В.Є.
Проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг

Кирилич Х.В.
Формування системи інституційного забезпечення країн, що не мають виходу до моря

Козирєва О.В.
Аналіз етапів співробітництва України з пострадянськими країнами

Конєв Р.Ю.
Розвиток інфраструктури передекспортного транспортування зерна в Україні

Кравченко М.В.
Вплив євроінтеграції на сільське господарство України

Милян Р.Ю.
Методичні підходи до оцінювання впливу проведення міжнародних масових заходів на конкурентоспроможність економіки

Татомир І.Л.
Маркетингові та заохочувальні механізми позиціонування закордонних ВНЗ

Вишняков В.М., Хохотва М.І.
Міжнародні інтеграційні процеси в автомобілебудуванні Україні

Економіка та управління національним господарством

Андрусяк І.В.
Проблеми інституційного забезпечення сталого розвитку України

Арзамасова О.В.
Дефініція «кадровий потенціал»: дослідження сутності

Безп’ята І.В.
Основні підходи до класифікації інвестицій

Безугла Ю.Є.
Фінансова стратегія розвитку газотранспортної системи України

Боднар О.А.
Особливості нормативно-правового забезпечення державного управління розвитком сільських територій

Бучинська О.В.
Управління ризиками в АПК як передумова циклічності його розвитку

Гилка М.Д.
Розвиток сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів

Гірняк К.М.
Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства

Горіна Г.О.
Роль туристичної галузі у підвищенні зайнятості населення в Україні

Губін В.В.
Шляхи відтворення основних фондів сільськогосподарських підприємств

Залознова Ю.С.
Соціоекономіка як інноваційна модель управління суспільними системами

Захарчин Г.М., Космина Ю.М.
Інституційні аспекти управління поведінкою персоналу підприємства

Ільчук В.В.
Напрями удосконалення ринкових позицій виробників картоплі різних організаційно-правових форм господарювання

Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А.
Структура транспортно-логістичної системи України

Іршак О.С.
Сценарний підхід у прогнозуванні розвитку банківської діяльності

Клімова О.І.
Інвестиції як основа розвитку промисловості України

Коба Н.В.
Нормативно-правове забезпечення процесу формування економіки знань в Україні

Коваленко О.В.
Формування універсальної моделі державного маркетингу при реалізації авіаринкових інновацій

Колобердянко І.І., Козакова С.П.
Державне регулювання експортно-імпортних операцій України в сучасних умовах

Кундицький О.О.
Необхідність участі держави в реформуванні вищої освіти в Україні

Куценко Т.Ф.
Формування ефективної моделі бюджетної безпеки України з урахуванням стандартів ЄС у сфері державних фінансів

Литвин О.Ю.
Необхідність реформування діяльності органів самоорганізації населення

Логоша Р.В., Ільченко І.І.
Формування та розвиток експортної діяльності на ринку овочів

Лучкова И.В.
Внутренний контроль на сельскохозяйственных предприятиях в системе управленческого учета

Маслак О.І.
Напрями регулювання середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів

Мекшун П.В.
Технологічна безпека – пріоритет гарантування економічної безпеки держави

Мельничук О.С.
Сучасний стан та особливості розвитку ринку електронної комерції у структурі національної економіки

Писаренко В.В.
Інформаційно-консультаційне забезпечення системи ведення органічного землеробства в Україні

Пономарева Е.В., Цуканова Т.Г.
Роль уголовно-исполнительной системы как субъекта АПК в обеспечении продовольственной безопасности

Пономаренко Є.В., Олійник А.Д.
Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України

Прокопішина О.В., Козубова Н.В.
Обліково-аналітичне обґрунтування політики державного регулювання ринку туристичних послуг

Проскура В.Ф. 
Система ресурсного забезпечення як складова економічної безпеки та стійкого розвитку регіону

Прудников В.Ф.
Формирование структуры национальной инновационной системы в Украине

Самойлик Ю.В.
Господарства населення у ринковому середовищі: роль і перспективи розвитку

Сенишин О.С.
Сутність та структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу України

Синицына Ю.П., Алёшина Т.В.
Развитие национальной промышлености на базе моделирования бизнес-процессов предприятия

Cкороход І.П., Завгородня Н.О.
Напрямки та механізм реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики регіону

Яхно К.Г.
Cтан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр.

Економіка та управління підприємствами

Азаренков Г.Ф.
Особливості трансформаційних перетворень в бюджетних установах соціальної сфери, спрямованих на їх розвиток

Андріїв Н.М.
Організація державного управління інноваційним розвитком вітчизняного підприємництва в системі внутрішньої торгівлі

Анісімова О.М., Щербіна О.С.
Використання інформаційної діяльності для формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємства

Басюк Т.П.
Сучасні підходи до управління інвестиційними програмами на підприємствах харчової промисловості

Блажей І.О.
Формування позитивного іміджу бренду в свідомості споживача

Бозуленко О.Я.
Формування асортименту товарів як стратегічний елемент комерційної діяльності

Бойківська Г.М.
Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства

Бондаренко С.А.
Нематеріальні активи в забезпеченні інноваційного розвитку промислового підприємства

Бословяк С.В.
Развитие методического обеспечения оценки инвестиционной привлекательности предприятий

Бровкіна Ю.О.
Вплив факторів зовнішнього середовища на економічну безпеку хлібопекарських підприємств

Бурачек І.В., Дащенко В.В.
Формування кадрового потенціалу та управління його розвитком на підприємстві (на прикладі ТОВ «ПЕРШИЙ ОХОРОННИЙ АЛЬЯНС»)

Ванієва А.Р.
Методологічні засади визначення критеріїв та показників економічної ефективності ресурсокористування

Войнича Л.Й.
Феномен іміджу соціально-економічних систем

Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І.
Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі

Головіна Я.С.
Сутність корпоративного управління

Goncharenko I.M.
The implementation features of the strategic management process in organizations of small and medium businesses

Гриценко Д.С.
Науковий огляд дисертаційних досліджень України з 2012-2014 рр. з позиції розгляду основних проблем мотивації персоналу

Гулик Т.В., Борноволокова О.В.
Методичні підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств

Гуржій Н.Г.
Дослідження факторів впливу на збутову діяльність м’ясопереробних підприємств

Давиденко В.В.
Якісне забезпечення інноваційно-орієнтованим підприємством

Джур О.Є.
Перспективи включення українських підприємств космічної галузі в міжнародні коопераційні проекти і програми в сфері космічної діяльності

Дончак Л.Г., Логоша Р.В.
Структурно-динамічні тенденції розвитку переробних підприємств Вінницької області

Дугієнко Н.О., Осаул А.О.
Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства

Заболотна Т.В.
Механізм реалізації відтворювальної функції амортизації основних засобів підприємства (на прикладі підприємства молокопереробної галузі)

Земляков І.С.
Вдосконалення процесу управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницького підприємства

Зоріна О.І., Дергоусова А.О., Зорін А.В.
Розробка стратегії позиціонування залізничного транспорту за рахунок створення позитивного іміджу

Зубрицька Я.О.
Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства

Іванків О.Я.
Сучасні підходи до оцінки якості послуг

Іващук О.В.
Управління запасами як складова методології керування підприємством

Керанчук Т.Л.
Сучасні проблеми розвитку молочного бізнесу в Україні

Ключник А.В.
Збутова політика та її значення у розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Кобець Д.Л.
Організаційні аспекти маркетинг-менеджменту промислових підприємств

Коваленко О.В.
Проблеми та перспективи розвитку феросплавного виробництва як важливої складової металургії України

Горбачова О.М., Ковтуненко В. М.
Аналіз ефективності діяльності підприємств авіабудівної галузі України на сучасному етапі

Колесник К.С.
Влияние показателя «безопасность» на уровень качества современных телекоммуникационных услуг

Костюк Ж.С.
Мотивація як засіб підвищення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту

Кравцова Л.Л.
Прагматика фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Красільнікова К.Є.
Розвиток інноваційних технологій для хлібопродуктових підприємств

Кривохатько Н.Д.
Організаційно-економічні засади удосконалення мотивації праці управлінського персоналу машинобудівних підприємств

Крихівська Н.О.
Стратегічне управління партнерськими відносинами як інструмент активізації співробітництва

Кудінова М. М., Варук В.В.
Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні

Кулиняк І.Я., Кошик О.В.
Збут товарів та послуг: сутність та чинники впливу

Мартинюк Л.А., Лісовська М.А.
Методика розрахунку ключових показників фінансового стану підприємства відповідно до нової форми фінансової звітності

Макарчук М.П.
Мультиканальний маркетинг це можливість до збільшення продаж

Махначова Н.М.
Раціональне використання трудових ресурсів на сільськогосподарському підприємстві: теоретичний аспект

Мацьків Р.Т.
Соціальне інвестування на підприємствах нафтогазового комплексу

Мигаль О.Ф.
Формування інструментів мерчандайзингу торговельного підприємства

Мишко О.В.
Реінжиніринг бізнес-процесів в системі менеджменту підприємства

Мороз О.В., Воловодюк С.С.
Основні тенденції розвитку вітчизняного будівельно-індустріального комплексу у посткризовий період

Філатова Л.С., Новохацька Л.В.
Теоретико-методологічний аналіз дефініції «концепції маркетингу»

Носонова Л.В.
Застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»

Олійник О.С.
Шляхи підвищення ефективності управління персоналом спиртових підприємств

Олійник Т.В.
Фінансовий контекст стратегічної адаптації промислових підприємств

Орленко О.В.
Система управління безпечністю харчової продукції: запровадження системи ХАССП на підприємствах круп’яної індустрії

Островський І.А., Юхнов Б. Ю., Яшинов О.Л.
Проблеми фінансового моделювання публічно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві

Палант О.Ю.
Економічне регулювання системи відносин при наданні послуг наземним міським транспортом загального користування

Пащенко О.П.
Бенчмаркінг як ефективний метод управління змінами на підприємстві

Попович Д.В., Тарнавська О.Б.
Бенчмаркінг як дієвий інструмент управління ефективністю підприємства

Потапюк І.П., Голубенко А.М.
Роль складових комплексу маркетингу в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств м’ясної промисловості

Реверчук Н.Й., Дзямулич О.С., Канцір О.С.
Особливості розвитку репутаційного менеджменту компаній в Україні

Ровенська В.В., Дегтярьова К.О.
Основи використання консалтингу в управлінні персоналом

Рожков В.О.
Методичні підходи до Фінансово-економічного управління конкурентоспроможністю підприємства

Савченко С.М.
Система інформаційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств

Свірідова С.С.
Стратегія управління ризиками інвестицій в атомну енергетику

Скопенко Н.С., Іванюта Т.М.
Система економічної безпеки підприємства: процес формування за окремими типами, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем, інформаційні канали та потоки

Сталінська О.В.
Інтелектуальний капітал у системі стратегічного управління підприємством

Ткаченко В.В.
Концепція життєвого циклу в теоретичному підході до економічної ефективності інвестицій в локомотивне господарство

Трофименко О.О.
Підвищення інноваційної активності промислових підприємств з використанням енергетичної складової

Тупчій О.С.
Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку садівничих підприємств

Турко Д.О.
Методичні підходи до прийняття рішень у високотехнологічному виробництві підприємства

Череп А.В., Урусова З.П., Урусов А.А.
Иностранные инвестиции как инструмент развития инновационной экономики

Устенко І.А.
Маркетингові дослідження споживчих побажань при виборі молочно-сокових коктейлів

Уткіна Ю.М.
Фактори забезпечення конкурентостійкості підприємств залізничного транспорту в умовах глобалізації

Фаловська І.Д.
Управління витратами на природоохоронну діяльність

Худоба К.В.
Ефективність інноваційної діяльності та процес її забезпечення

Чередніченко А.О., Шура Н.О.
Застосування штучних нейронних мереж як дієвого механізму прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві

Черпня Г.М.
Методика оцінки рівня ризику машинобудівних підприємств з урахуванням аналітико-інструментальних засад

Шацька З.Я., Матюшко Н.Г.
Особливості формування стратегічного набору підприємствами різних типів

Шацька З.Я., Тимченко І.В.
Проблеми банківського кредитування підприємств агропромислового комплексу

Швед В.В., Адамовська В.С.
Адаптація зарубіжного досвіду управління розвитком персоналу до умов вітчизняної економіки

Шевченко М.Ю.
Економіко-математична модель ремонтної складової життєвого циклу основних засобів локомотивного господарства

Шевченко О.Р.
Удосконалення економічної складової діяльності авіатранспортного підприємства

Шевчук О.А.
Наукові підходи до дослідження лідерства підприємств на ринку

Шуміло О.С.
Термінологічний зв'язок при визначенні сутності поняття економічної безпеки підприємства

Яворська Т.В.
Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Богуславська С.І.
Аналіз факторів залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України

Гончарова Н.М.
Концептуальні засади сoцiальнo-iнтeграцiйнoгo рoзвитку житлoвoї сфeри рeгioну

Камбур О.Л., Серьогіна Н.В., Петрищенко Н.А.
Проблеми реалізації регіональних стратегій розвитку

Моїсеєнко В.О.
Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств в рамках економічного розвитку Херсонської області

Попівняк О.М.
Альтернативні джерела фінансування антидепресивних регіональних програм

Почтарук І.С.
Оцінка конкурентоспроможності вугільної галузі промисловості Західного регіону України

Прямухіна Н.В.
Регулювання трансформацій регіонального ринкового простору України

Ценклер Н.І.
Розвиток економіки регіону в умовах євроінтеграційних процесів: теоретичне підґрунтя

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Арестов С.В., Поліщук Т.М.
Анализ современных методологических и методических подходов к экономической оценке инвестиций в сфере природопользования

Біда О.Ю., Андрушенко В.Ю.
Комплекс заходів з раціонального використання та охорони земель Житомирської області

Лазарєва О.В.
Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки

Чичкалюк Т.О.
Формування економічного механізму надання платних рекреаційних послуг

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Биховченко В.П.
Соціальний захист населення в умовах реформування пенсійної системи

Васьковська Н.О.
Соціально-економічна сфера господарської системи України: сучасний стан та перспективи розвитку

Зубарєва М.А.
Інструменти популяризації готелю у соціальних мережах

Коваль Л.А.
Оцінювання інтенсивності працевлаштування:гендерний аспект

Легомінова С.В.
Шляхи вдосконалення ринку праці і маркетинг

Ярова Л.Г.
Аналіз рівня безробіття в України та напрямки його подолання

Гроші, фінанси і кредит

Агапова М.Ю.
Формування карти методів управління ризиками банку при іпотечному кредитуванні

Aleskerova J.V.
Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing)

Анзіна Г.В.
Модифікації моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки справедливої вартості компанії

Бабич М.М.
Сучасний стан продовольчої безпеки України: фінансовий аспект

Багацька К.В., Розіна Я.Е.
Формування власного капіталу підприємств харчової промисловості: оптимізаційний підхід

Бидик А.Г.
Державна фінансова підтримка як резерв підвищення експортного потенціалу країни

Білінець М.Ю.
Фінансування вищої освіти в Україні: сучасні тенденції, проблеми та перспективи

Бутурлакіна Т.О., Завацька В.В.
Проблеми функціонування венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні та шляхи вдосконалення (на прикладі досвіду Сша)

Бухтіарова А.Г.
Ключові принципи ефективних систем страхування вкладів: українська практика

Войтович Л.М.
Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність та особливості

Вольська С.П.
Визначення фінансової стійкості банку

Галущак В.В.
Фінансова стійкість та фінансова стратегія підприємства як ефективне формування та використання фінансових ресурсів

Гладинець Н.Ю., Петрина В.В.
Конкурентоспроможність комерційного банку: теоретичні аспекти та підходи до визначення

Грубінка І.І.
Взаємозв’язок банківської системи і економіки в контексті сучасних реалій України

Дем’янчук І.А.
Теоретичні основи фіскальної політики в умовах економічного спаду

Дудчик О.Ю., Тищенко Ю.А., Чудік І.Ю.
Аналіз капітального інвестування агропромислового комплексу України

Коваленко В.В.
Депозитна діяльність банків України: реалії та розвиток на майбутнє

Коваленко К.В.
Проблеми та перспективи оцінювання ефективності зовнішнього державного фінансового контролю в Україні

Кот О.В.
Практичні аспекти управління валютним ризиком у банку

Лисецька Н.М.
Впровадження європейських стандартів акцизного оподаткування: досвід для України

Лінтур І.В.
Можливості оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації

Мельничук Н.Ю.
Теоретичні підходи розуміння сутності дефініції «банк» й визначення його ролі в економічній сфері

Михайлик О.М., Щербина О.В.
Ефективність збалансування грошового ринку: теоретичні підходи та практичні реалії

Непочатенко О.О., Боровик П.М., Бечко П.К.
Реформований механізм соціально-пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспективи

Ніколаєв Ю.О.
Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг

Ніколаєнко Ю.В., Сакун О.С.
Банківське кредитування як джерело фінансування діяльності локальних інноваційних центрів

Няньчук Н.Ю., Христін А.І.
Методичні підходи щодо оцінки ефективності процесів злиття та поглинання у банківському секторі

Пасічник Ю.В.
Стратегія фінансової безпеки України

Петик Л.О.
Аналіз тенденцій розвитку кредитування підприємств у банківському секторі України

Похилько С.В., Котенко Н.В., Павленко І.В.
До питання ефективності трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження

Прокопенко В.Ю.
Монетарна політика банку Японії на ринку нерухомості

Пукач О.О.
Аналіз методики розрахунку медичної, освітньої субвенції та субвенції на підготовку робітничих кадрів

Світлична О.С.
Особливості перестрахування ризиків страхування життя

Сукач О.М.
Трансфертне ціноутворення в комерційних банках

Терещенко В.Л.
Проблеми та перспективи покращення інвестиційного клімату в Україні

Трусова Н.В.
Світові рейтинги та їх роль у формуванні стабільного рівня фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств

Черкашина К.Ф.
Депозитна діяльність банків в Україні: стан та перспективи

Чушак А.М., Філюк О.А.
Бюджетна система України в контексті реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в державі

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Августова О.О.
Облік відходів підприємства

Безкоровайна Л.В.
Особливості обліку власного капіталу на підприємствах

Белінська С.М.
Розвиток аудиторського обслуговування аграрного сектору України

Борковська В.В.
Облік і аналіз витрат, обсягів та результатів діяльності м'ясопереробних підприємств

Воронко Р.М.
Удосконалення ревізійної роботи на різних рівнях управління кооперативним господарством

Годнюк І.В., Чижевська О.М.
Перспективи бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах застосування інформаційних технологій

Задоєнко Ж.В.
Проблеми обліку та аналізу готової продукції та її реалізації

Редзюк Т.Ю., Казанівська О.Т.
Взаємодія фінансового та податкового обліку при обчисленні податку на прибуток

Кашуба В.Д.
Ліквідація та реорганізація недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і можливості його імплементації в Україні

Корінь А.М.
Шляхи удосконалення методики складання фінансової звітності

Кулинич М.Б., Коваль Н.І.
Торгівельні знижки як інструмент збільшення рівня продажу та удосконалення їх обліку на підприємствах торгівлі

Марченко Л.Ю.
Виплати членам фермерських господарств: правовий статус та зміни в оподаткуванні

Мулик Т.О.
Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням

Наумчук А.В., Букало Н.А.
Сутність та проблеми організації обліку фінансових результатів

Пастернак Я.П.
Особливості організації обліку витрат діяльності на підприємствах сфери послуг

Петренко Н.І., Сливінська О.Б.
Роль бухгалтерського обліку у вирішенні інформаційних потреб акціонерів

Редзюк Т.Ю., Дем’яненко С.С.
Особливості контролю розрахунків з оплати праці

Редченко К.І.
Тестування як інструмент аудиту: стратегічний аспект

Саченок Л.И., Никитина А.П.
Место товаров и товарных запасов в деятельности торговых предприятий

Сизоненко О.А.
Організація кадрового забезпечення судово-економічної експертизи

Славкова О.П., Гаркуша С.А.
Впровадження автоматизації обліку: вимоги та підхід

Турова Л.Л., Слюсар Л.А.
Система побудови управлінського обліку в Україні: теорія і практика

Фабіянська В.Ю., Стефанішена І.М.
Результати роботи в напрямі здійснення митного пост-аудиту в Україні

Ціцька Н.Є.
Формування облікової політика підприємства за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Чебан Ю.Ю.
Облік зобов’язань перед банком: законодавчо-нормативні аспекти і напрями удосконалення

Черешнюк О.М.
Звітність підприємств цукрової промисловості про інноваційну діяльність

Статистика

Русінко М.І., Лисенко Ю.В., Романовська Д.Р.
Статистичний аналіз та особливості розвитку ринку нерухомості у м. Дніпропетровськ

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Дудник В.В.
Застосування методології контролінгу для управління закупівлями на бюджетних підприємствах

Кузьома В.В.
Проблемні аспекти та напрями удосконалення обліку основних засобів в аграрних підприємствах

Полуектова Н.Р.
Ринковий підхід до оцінки ефективності використання ERP-системи

Хапов Д.В.
Інтегральна оцінка соціально-економічного стану регіону

Чорнорот Я.О.
Перспективи використання теорії комплексних чисел в економіко-математичному моделюванні

Швед В.В.
Коворкинг: возможности и преграды