Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Реверчук Н.Й., Дзямулич О.С., Канцір О.С. Особливості розвитку репутаційного менеджменту компаній в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано передумови формування репутаційного менеджменту у діяльності суб’єктів господарювання. Розкрито сутність репутаційного менеджменту компаній. Досліджено основні репутаційні стратегії компаній, їх переваги та недоліки. Визначено ключові заходи підвищення ефективності управління діловою репутацією бізнес-структур.

Ключові слова: ділова репутація, репутаційний менеджмент, імідж, корпоративна культура, репутаційні стратегії.

АННОТАЦИЯ
В статье определены предпосылки формирования репутационного менеджмента в деятельности субъектов хозяйствования. Раскрыта сущность репутационного менеджмента компаний. Исследованы основные репутационные стратегии компаний, их преимущества и недостатки. Определены ключевые меры повышения эффективности управления деловой репутацией бизнес-структур.

Ключевые слова: деловая репутация, репутационный менеджмент, имидж, корпоративная культура, репутационные стратегии.

АNNOTATION
Prerequisites of formation of reputation management in activity of subjects of managing are defined in this article. The essence of reputation management of the companies is opened. The main reputation strategy of the companies, their advantages and shortcomings are investigated. Key measures of increase of effective management of business reputation of business structures are defined.

Keywords: business reputation, reputation management, image, corporate culture, reputation strategy.

Завантажити статтю (pdf)