Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск 22. Квітень 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Вашай Ю.В., Самедова Л.Р.
Інформаційна безпека та її вплив на стан економічної безпеки держави

Gorobinskaya M.V., Hil S.E.
Мodern conceptual approaches in evaluation activities

Задорожна О.Г.
Від економіки до господарства: основні методологічні засади антикризового парадигмального переходу до формату постнекласичної економічної науки

Конохова З.П.
Економіка інформації у просторі економічних досліджень

Крисько Ж.Л.
Сутність конкурентоспроможності через вивчення природи конкуренції

Савенко Г.Є.
Досвід антикризової аграрної політики США: «Новий курс» Франкліна Рузвельта

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бойко О.Г.
Експансія криптографічної валюти в систему міжнародних розрахунків під впливом технології Блокчейн: свідчення та причини

Горбачова І.В.
Глобальні трудові міграції у XXI столітті

Гуржій Н.Г.
Інтеграційні процеси в Україні: аспекти транскордонного співробітництва

Зелінська О.М.
Теоретичні засади визначення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах сучасних євроінтеграційних процесів

Касянок К.Г.
Теоретичні засади формування інституційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій

Москалик Л.Р., Москалик Р.Я.
Підходи до моделювання міжнародного поширення технологій

Москалик Р.Я., Москалик Л.Р.
Тенденції реалізації фіскальної політики країн ЄС та України: чи є підстави для конвергенції?

Недбалюк О.П., Недбалюк О.О.
Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі

Нікітіна А.В.
Особливості та способи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства за умов глобалізації світогосподарських відносин

Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко Л.В.
Дослідження розвитку України на підставі індексу глобальної конкурентоспроможності

Подзігун С.М.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу

Примаченко І.Ф., Ніколаєв Ю.О.
Інструменти грошово-кредитної політики Європейського центрального банку як засіб подолання безробіття

П’ятковська О.Р.
Етапи розвитку теоретичних концепцій міграційних систем

Ситников М.М., Мелещенко А.І.
Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку України

Титаренко Л.М.
Міжнародна економічна політика України: сучасні виклики та перспективи

Ус Т.В.
Сутність та аналіз методичних підходів до оцінки експортного потенціалу підприємства

Економіка та управління національним господарством

Алишанов Ф.Ф.
Реалізація стратегічних засад державного регулювання економічними реформами: досвід Азербайджану в українських реаліях

Андрейченко А.В.
Організація безвідходного агропромислового виробництва як неодмінна складова його результативності

Безуглий І.В.
Інноваційна основа формування національних готельних мереж України

Борблік К.Е.
Теоретичні засади дослідження функціонування ринку туристичних послуг

Васюренко Л.В.
Еволюція теоретичних засад щодо поняття організації оплати праці

Вербіцька І.І.
Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи

Геращенко С.О., Колотило М.Б.
Капітальні інвестиції в Україні як основа економічного розвитку в сучасних умовах

Германюк Н.В.
Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору

Живко З.Б., Мартин О.М., Воронка О.З.
Кадрова безпека через призму понятійно-категоріального апарату економічної безпеки підприємства

Карковська В.Я., Білинська А.Р.
Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури міста Львова

Кондукоцова Н.В.
Відновлення управління реальним сектором економіки через державну систему регулювання та його програмне забезпечення

Коренюк П.І.
Правові чинники формування ринку дорогоцінних металів в Україні

Косач І.А.
Стратегічне управління процесами підприємницької інтеграції в АПК на основі проектів державно-приватного партнерства

Котикова О.І., Крилова І.Г., Попескул А.П.
Гендерні аспекти ринку праці в Україні

Маслош О.В.
Тенденції та напрями розвитку експортного потенціалу хімічної промисловості України

Настевич О.П.
Формування конкурентних переваг вітчизняних фермерських господарств України: теоретико-практичний підхід

Паламаренко Я.В.
Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України

Переверзєва А.В.
Критеріальні ознаки формування об’єднаних територіальних громад: національні особливості та зарубіжний досвід

Потравка Л.О.
Синергетична парадигма публічного управління

Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л.
Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України

Снігир Л.П.
Теоретичні аспекти економічної безпеки держави

Стоян К.С., Коломієць К.Ю.
Концептуальна стратегія розвитку туристичного іміджу України

Федевич Л.С., Алєксєєв І.В., Ливдар М.В.
Контролювання інвестиційної діяльності господарських об’єднань як одна із функцій державного управління

Економіка та управління підприємствами

Астахова І.Е.
Особливості використання Інтернет технологій в маркетинговій діяльності підприємства

Астахова І.Е.
HR-брендинг як інструмент маркетингового менеджменту підприємства

Бакало Н.В.
Управління організацією робочого часу на підприємстві та гнучкі форми зайнятості

Бедрадіна Г.К.
Заходи забезпечення управління якістю послуг туристичних підприємств

Блага В.В., Благой В.В., Гніденко О.В.
Інноваційно-інвестиційний потенціал бізнес-центру мегаполісу в контексті розвитку ділового туризму

Борисова Л.Є., Бориcова Л.П.
Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням екологічної складової

Бровко І.В., Лизунова О.М.
Впровадження зарубіжного досвіду для реструктуризації вугільної промисловості України

Вавдійчик І.М., Губар С.І.
Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємств торгівлі України

Велика О.Ю.
Особливості сучасного корпоративного управління в Україні

Vereshchagina H., Vashchuk T.
Cybernetization of management processes in innovation activities

Винничук Р.О., Гладун С.О.
Особливості адаптації працівників в контексті талант-менеджменту

Віблий П.І., Лащик І.І., Хоркава Н.Б.
Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області

Волянська-Савчук Л.В., Модіна Д.В.
Корпоративна культура колективу як головний чинник професійного становлення майбутніх управлінців ХХІ століття

Волянська-Савчук Л.В., Сєргєєв А.Ю., Модіна Д.В.
Сучасний стан, роль та тенденції розвитку електронного документообігу в діяльності підприємства

Гнатишин Л.Б.
Виробничий потенціал фермерських господарств: структура та відтворення

Готліб І.Г.
Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності підприємств в Україні

Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В.
Забезпечення сільськогосподарською сировиною підприємств харчової промисловості

Грановська В.Г., Стукан Т.М.
Інноваційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств

Гудзь О.І., Мусійовська О.Б.
Методичний підхід до обгрунтування стратегії розвитку підприємства

Гулик Т.В., Кербікова А.С., Дрофа Є.А.
Управління людським капіталом: сутність та еволюція

Гусаров О.О.
Структурна адаптація в системі управління маркетингом на підприємстві

Гуштан Т.В., Лихолат С.М.
Вдосконалення системи інституціонального забезпечення розвитку спеціалізації і типізації роздрібних підприємств

Дудка М.О.
Морфологічний аналіз сутності поняття «стійкий розвиток»

Запорожець Г.В.
Аналітичні інструменти управління розвитком комунальних підприємств

Іванова Н.А., Фротер О.С.
Системна модель управління соціальною відповідальністю аграрного бізнесу

Квач І.Я.
Формування теоретико-методологічних аспектів системи економічної безпеки підприємства

Кирчата І.М.
Функціональна реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування

Кічук О.С.
Інноваційна активність як шлях підвищення конкурентоспроможності українських підприємств

Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Шахно А.Ю.
Инвестиционное обеспечение проектов горных работ в условиях задолженности по вскрыше

Коленда Н.В.
Поняття системи ризик-менеджменту підприємства

Комчатних О.В.
Фінансування інноваційного розвитку транспортних підприємств України

Кондратюк Н.В.
Екологічний аспект управління технологічними інноваціями в аграрному секторі економіки України

Косарєва І.П., Сало А.В.
Характеристика сутності та поняття антикризового фінансового управління

Костинець В.В.
Особливості стратегії розвитку франчайзингової системи в туристичному бізнесі

Круш П.В., Мегедь Ю.В.
Особливості організації складської логістики

Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Дуднік Б.Е.
Дослідження конкурентоспроможності товарів власних торгових марок торговельних мереж України

Лепетюха Н.В.
Оцінювання інноваційної активності промислових підприємств регіонів України

Лепетюха Н.В., Борох А.Ю.
Шляхи підвищення інвестиційної привабливості IT-підприємств України в сучасних умовах господарювання

Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А.
Методи обґрунтування управлінських рішень в малому бізнесі

Маковоз О.С., Передерій Т.С.
Особливості інвестиційної безпеки аграрного сектора в Україні

Максименко Д.В.
Стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств

Міняйленко І.В., Міщенко А.Ю.
Науково-методичні аспекти оцінювання рівнів потенціалу підприємства

Могильна Л.М.
Теоретичні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Можайкіна Н.В.
Вплив глобалізації на формування трудової ментальності в Україні

Мокляк М.В., Муха Д.С., Боса М.В.
Удосконалення моделі управління інвестиціями в логістичних системах

Панченко А.В.
Формування системи критеріїв оцінки персоналу в процесі підбору

Пермінова С.О., Чухліб В.Є.
Захист стартап-проектів в IP – стратегії компанії

Пилипенко С.М.
Вартісно-орієнтоване управління в умовах активізації інноваційної діяльності підприємства

Пістунов І.М., Тищенко І.В.
Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної діяльності

Полякова Я.А., Бондаренко Л.Н.
Современные направления обеспечения устойчивого развития персонала в сфере внешнеэкономической деятельности

Руденко Г.Р.
Удосконалення логістичних бізнес-функцій торговельного підприємства

Рудь Н.Т., Гура О.С.
Комплексний аналіз складових елементів інноваційного потенціалу підприємства та його оцінка

Сабецька Т.І., Григорів С.Ф.
Зародження, становлення та історичний розвиток публічно-приватного партнерства

Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С.
До питання управління ризиками в ланцюгах постачань в умовах стохастичної невизначеності

Сакун Г.О., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.
Особливості управління лояльністю клієнтів телекомунікаційного оператора

Свінцицька О.М., Горик-Чубатюк М.О.
Вплив методів управління на продуктивність праці персоналу

Семчук І.В., Мазур В.Г.
Шляхи підвищення ефективності управління витратами на підприємстві

Скупейко В.В.
Аналіз науково-методологічних підходів до оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Смолій Л.В., Ревуцька А.О.
Диверсифікaція діяльності сільськогосподарських підприємств як інструмент підвищення їх інвестиційної привабливості

Сомова Л.І., Кирилюк В.С., Проха Л.М.
Особливості використання критерію порівняльної економічної ефективності при оцінці інвестиційних проектів з комплексної переробки сировини

Стратійчук В.М.
Вдосконалення класифікації оборотних активів як об’єкту стратегічного управління

Терентьєва О.В.
Система базових показників оцінювання рівня забезпечення антикризової діяльності підприємств

Хмель С.Н., Хмель В.И.
Совершенствование методики определения эффективности использования труда и основного капитала

Чупріна М.О., Андрійчук Б.М.
Вдосконалення аналітичної складової системи управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Шильнікова З.М., Дульцева І.І., Матушкіна М.В.
Тенденції розвитку «темного» туризму та його мотиваційні аспекти

Шинкар С.М.
Обліково-аналітичне забезпечення як складова управління економічної безпекою підприємства

Штангрет А.М., Караїм М.М.
Український ринок ювелірної продукції: сучасний стан та загрози

Ярмолюк Д.І.
Аутсорсинг в туризмі: класифікація та сфери застосування

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Боліла С.Ю., Осадчук І.В.
Дослідження профілю клієнта як інструмент розвитку ринку екотуристичних послуг на регіональному рівні

Ліба Н.С., Головачко В.М.
Аналіз початкових передумов та оцінювання поточного стану промислового комплексу Карпатського економічного району

Огієнко А.В., Бурцев О.В., Вьюнік С.В., Мечкар Л.М.
Розвиток Миколаївського морського порту та його вплив на активізацію зовнішньоекономічної діяльності економіки регіону

Огієнко А.В., Мечкар Л.М., Гуда Г.М.
Розробка стратегії виходу підприємств з кризового стану на засадах інноваційного розвитку

Олійник Л.В.
Розвиток туристичних послуг в регіоні

Павлова Т.Г., Красовська О.Ю., Сисоєва С.І.
Особливості та проблеми соціального туризму в Україні

Передерко В.П.
Інноваційний підхід статистичного обліку в’їзних туристських потоків (на прикладі Івано-Франківської області)

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вартанян Г.В.
Механізм впровадження системи сталого управління територіями рекреаційного призначення

Вишневська О.М., Волошина В.В., Гаріна Ю.В.
Екологічні засади розвитку суспільства

Загорянська О.Л.
Оцінка конкурентоспроможності екологічних готелів в сучасних умовах господарювання

Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В.
Організаційно-економічний механізм управління рециклінгом відходів

Кушнірук Т.М., Лобанова О.П.
Передумови соціально-економічного розвитку населених пунктів Хмельницької області

Стасюк В.М.
Водопостачальні підприємства: роботи з підвищеною небезпекою та дозвіл на їх виконання

Тарасова В.В., Ковалевська І.М.
Методологія системного підходу до оцінки безпеки довкілля

Циганок К.О., Череп А.В.
Альтернативні джерела енергії як засіб ресурсоефективності

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Горемикіна Ю.В., Калашнікова Т.М.
Основні тенденції людського розвитку українських регіонів-лідерів

Зелінська А.М., Лавриненко С.О.
Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності персоналу

Лепетюха Н.В., Баличева К.В.
Аналіз ринку праці України та виявлення основних тенденцій розвитку Харківської області

Роєнко В.І., Єфремова Н.Ф.
Ефективність економічної політики в контексті її соціальної спрямованості

Романюк М.Д., Смутчак З.В.
Проблема освітньої міграції в аспекті реформування вищої освіти

Рябоконь І.О.
Стрес-менеджмент як фактор впливу на якість трудового життя викладачів вищої школи

Сагірова А.С.
Роль середнього класу у розвитку рекреаційно-туристичної сфери

Юрчик Г.М.
Генезис та еволюція соціальної політики

Гроші, фінанси і кредит

Аврамчук Л.А., Моргун А.С.
Перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні

Алескерова Ю.В., Коробчук А.Р.
Аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства

Андрєєв М.А.
Фінансове стимулювання підвищення рівня інтелектуалізації праці як передумова економічного зростання

Архірейська Н.В.
Державне регулювання ринку криптовалют в Україні

Бобрівець В.В.
Оцінка впливу пільг з податку на прибуток підприємств на розвиток благодійності в Україні

Гірняк В.В., Путьківський Т.А.
Управління ліквідністю банків в умовах економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»)

Демченко М.Ю., Краснянська Ю.В.
Особливості функціонування податкових систем держав-членів європейського союзу та перспективи використання їх досвіду в Україні

Денищенко Л.В.
Місцеві бюджети: походження, поняття, структура, напрямки розвитку та їх роль в регіональному розвитку

Дзеніс В.О.
Перспективи розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні

Дроботя Я.А.
Глобалізація та інтеграція: фінансові ризики і переваги від залучення іноземного банківського капіталу

Дудинець Л.А.
Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи

Колодяжна Т.В., Зимніцька М.В.
Шляхи удосконалення процесу іпотечного кредитування в банку

Колодяжна Т.В., Бакуменко Т.О.
Економічна сутність та класифікація депозитних операцій комерційних банків

Коць О.О., Ільчук П.Г., Карпів О.В.
Сутність та управління проблемними кредитами банків

Ларіонова К.Л., Безвух С.В.
Достатність власного капіталу банків України в 2015-2017 роках: стан, проблеми та шляхи вирішення

Марченко О.В., Белікова Т.В., Бобровський І.Ю.
Розвиток кредитних операцій в Україні та напрями їх вдосконалення

Меренкова Л.О.
Оцінка державного боргу та боргової політики у контексті забезпечення боргової безпеки України

Миронюк М.О., Жигалкевич Ж.М.
Особливості технічного аналізу фондового ринку

Петик М.І., Шарак С.Т.
Інструменти фіскального стимулювання розвитку економіки України

Петченко М.В.
Вплив фіскальної політики на економічне зростання країн, що розвиваються: досвід та уроки для України

Рудь І.Ю., Кишковська О.М.
Сучасний стан банківської системи України

Kholodilova A.O.
External credit installment regulation experience and possibilities of its use in Ukraine

Чемчикаленко Р.А., Коваль Е.В.
Особливості формування оптимальної структури капіталу підприємства

Чернодубова Е.В., Мартинов А.А.
Переваги функціонального підходу до управління витратами і доходами підприємства

Чмутова І.М., Мовчан А.С.
Визначення рівня активності залучення банківських ресурсів

Шишпанова Н.О., Совщак С.С., Мельник Ю.В.
Зарубіжний досвід аграрного страхування та можливості його адаптації у вітчизняну страхову практику

Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В.
Оцінка впливу децентралізації транспортних пільг на стан міських та приміських пасажирських перевезень транспортом загального користування в Україні

Яценко М.С., Максименко Ю.С.
Альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Безкоровайна Л.В.
Порівняльний аналіз обліку активів підприємства у вітчизняній та міжнародній практиці

Бразілій Н.М., Крот Ю.М.
Особливості впровадження комп’ютерних бухгалтерських програм на підприємстві в сучасних умовах господарювання

Васильчук В.В.
Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні

Гангал Л.С.
Організаційні засади та облікове забезпечення економічного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств

Грисюк О.В., Кутузов М.Р.
Податковий аудит підприємств

Дорош Н.І., Котенко О.Ю.
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві

Ієвлєв О.М., Пилипенко Л.М.
До питання підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціалізації «Облік та оподаткування» спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» у ВНЗ

Коба О.В., Горбенко Я.О.
Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний та вітчизняний досвід

Козаченко А.Ю.
Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту

Козловський Ю.М., Яремко І.Й.
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аналізу

Комірна О.В., Гоцуляк В.Д.
Передумови та шляхи визначення ринкової вартості компаній в процесі злиття та поглинання

Кучеренко Т.Є., Матрос О.М., Підлубна О.Д.
Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку

Лукін В.О., Маляревський Ю.Д.
Системний підхід до визначення мети бухгалтерського обліку

Мулик Я.І., Домбровська В.В.
Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства

Мулик Т.О., Мулик Я.І.
Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення

Нестеренко О.О.
Удосконалення облікової політики для цілей складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства

Петров П.П.
Формування системи ключових індикаторів обліково-аналітичного забезпечення казначейства банку

Скоп Х.І.
Підходи до бухгалтерського обліку валютних коштів на розподільчому рахунку

Степова Т.Г.
Реформування системи обліку в Україні

Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г.
Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Fedorishina L.I.
Analysis of history of development of banking business

Чабанюк О.М., Кузьмінська К.І.
Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств ресторанного господарства

Яблонько О.О.
Розкриття бюджетними установами інформації у примітках до річної фінансової звітності відповідно до НП(С)БОДС

Статистика

Параниця Н.В.
Гармонізація статистичної методології України із методологією міжнародних статистичних організацій

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Азарова А.О., Присяжнюк М.В.
Обґрунтування вибору оптимального програмного продукту управління збутом на підприємстві засобами лінійної моделі зважених сум

Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Неботов П.Г.
Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів

Каут О.В.
Розробка моделі підтримки і ухвалення рішень для планування схем доставки вантажів

Мних О.Б.
Тренди розвитку макроекономіки України та їх характеристика в контексті досягнення стратегічних цілей розвитку

Онопрієнко І.М.
Роль та місце інтерактивних технологій при вивченні економіко-управлінських дисциплін

Паянок Т.М., Задорожня Т.М.
Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі України

Пістунов І.М., Удовицька К.О.
Прогнозування інфляції в Україні на 2018 рік

Гуріна О.В., Огієнко М.М.
Аналіз стану та структурних тенденцій формування людського потенціалу в регіоні

Кваша О.С.
Ринок праці в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку

Колеватова А.В.
Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України