Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Іванова Н.А., Фротер О.С. Системна модель управління соціальною відповідальністю аграрного бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті доведено важливість впровадження системи соціальної відповідальності у діяльність суб’єктів аграрного бізнесу. Проаналізовано моделі організації соціальної відповідальності залежно від важливості та ступеня включення основних її учасників. Надано характеристику циклів процесу управління соціальною відповідальністю. Розроблено системну модель управління соціальною відповідальністю суб’єктів аграрного бізнесу. Обґрунтовано позитивний вплив реалізації запропонованої моделі на якість стратегічного управління та стійкий розвиток аграрних підприємств.

Ключові слова: соціальна відповідальність, системна модель, суб’єкти аграрного бізнесу, аграрні підприємства, стратегія управління.

АННОТАЦИЯ
В статье доказана важность внедрения системы социальной ответственности в деятельность субъектов аграрного бизнеса. Проанализированы модели организации социальной ответственности в зависимости от важности и степени включения основных ее участников. Охарактеризованы циклы процесса управления социальной ответственностью. Разработана системная модель управления социальной ответственностью субъектов аграрного бизнеса. Обосновано положительное влияние реализации предложенной модели на качество стратегического управления и устойчивое развитие аграрных предприятий.

Ключевые слова: социальная ответственность, системная модель, субъекты аграрного бизнеса, аграрные предприятия, стратегия управления.

АNNOTATION
The importance of the implementation of the system of social responsibility into the activity of subjects of agrarian business has been proved in the article. It’s analyzed the models of the organization of social responsibility depending on the degree of its importance and the degree of inclusion of its main participants. Cycles’ characteristic of the process of management of social responsibility has been provided. The systemic model of management of social responsibility of subjects of agrarian business is developed. Also the positive influence of the implementation of the proposed model on the quality of strategic management and sustainable development of agricultural enterprises is substantiated.

Key words: social responsibility, systemic model, subjects of agrarian business, agricultural enterprises, management strategy.

Завантажити статтю (pdf)