Архів номерів

2018 21          
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Авторам

Завантажити правила оформлення статей
Заповнити електронну довідку про автора

Скачать правила оформления статей
Заполнить электронную справку об авторе


До публікації на веб-сайті приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися. Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 21. Лютий 2018 р. необхідно до 19 січня 2018 року:

1. Заповнити електронну довідку про автора.

Надіслати на електронну пошту редакції журналу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  наступні матеріали: 

2. Наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська.

3. Для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

4. Авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

5. Відскановане підтвердження сплати коштів.
Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією.
Розмір внеску за публікацію статті становить 300 гривень, обсягом від 8 до 15 сторінок включно.

6. Редакція протягом тижня після затвердження статті направляє автору поштою довідку про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою. 

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора.
Наприклад: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

Випуск № 21. Лютий 2018 р. буде доступний на офіційному сайті журналу 28 лютого 2018 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути не більш ніж 15 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

Поля з усіх сторін – 2,0 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см.
Текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

На першому рядку ліворуч УДК, на другому рядку – тематичний розділ журналу, на наступному рядку – ініціали та прізвище автора (напівжирний), наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання (курсив). Повна назва організації, яку представляє автор (курсив), імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів). Назва статті подається через рядок без переносів (напівжирний).
Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (обсягом не менше 5-ти речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів). Далі через рядок розміщують текст статті. Наприкінці список літератури.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ