Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск 23. Червень 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Єлісєєва Л.В.
Вимір та роль довіри в економічному розвитку: макроекономічний аналіз

Міхно А.В.
Перспективи підвищення якості сільськогосподарської продукції на основі стандартизації

Стемковська І.В., Герчанівська С.В.
Теоретичні підходи до трактування економічної суті витрат

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Vovk V.A., Proskurnina N.V., Tymoshenko K.V.
Strategic directions of development of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in the world market

Манаєнко І.М., Деркач Д.О.
Розвиток світової економіки в умовах обмеженості енергетичних ресурсів

Ніконенко У.М.
Вплив волатильності світових індексів цін на сировину на основні центри світової економіки

Пісна О.М.
Трансформаційні тренди в глобальному бізнес-середовищі

Решетило В.П., Островський І.А.
Глобальні виклики структурної модернізації економіки України

Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А., Овчиннікова М.А.
Аналіз зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами Європейського Союзу

Чернишова Л.О.
Брендинг в системі управління конкурентоспроможністю міжнародної компанії

Економіка та управління національним господарством

Ананійчук Ю.В.
Теоретичні засади й особливості інфраструктурного забезпечення аграрного сектора економіки

Васюренко Л.В.
Економіко-соціальні чинники впливу на державне регулювання організацією оплати праці

Горшков М.А., Лозовський О.М.
Розвиток процесів відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації

Dyachek V.V., Kosenko M.D.
Fulfillment in logistic infrastructure of internet-trade of Ukraine

Зеленков А.В.
Управління органами державної влади та місцевого самоврядування з використанням стандартів якості та організаційних моделей

Колосінська М.І., Шапка Є.В.
Інноваційний рейтинг України: шляхи його покращення на основі європейського досвіду

Мельник В.В.
Державне регулювання господарської діяльності в умовах сучасної економічної політики України

Москвіна А.О., Вороніна О.О.
Застосування міжнародного досвіду державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України

Намлієва Н.В.
Принципові основи державного регулювання інвестиційної діяльності

Постніков В.С.
Особливості застосування державно-приватного партнерства як регулятора розвитку міського транспорту

Похиленко Н.М., Корінець Р.Я.
Фінансування системи сільськогосподарського дорадництва

Сава А.П.
Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій: проблеми та перспективи ефективного управління

Сливінська О.Б.
Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку зерновиробництва

Слюсаренко А.В., Кишковська О.Л., Скрипник К.М.
Економічна безпека України в контексті трудової міграції

Ткачук А.І., Миронов В.В.
Становлення і розвиток туризму в Україні від давніх часів до здобуття незалежності

Чикало І.В.
Ресурсні детермінанти соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад в системі управління національною економікою

Економіка та управління підприємствами

Ачкасова С.А., Мамедова Е.Р., Осадча С.С.
Управління розвитком туристичного кластера за участі страхових компаній

Безземельна Т.О., Стрілько Я.С.
Методичний інструментарій оцінювання кадрового потенціалу промислових підприємств

Біла А.Ю., Носань Н.С.
Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю: основні аспекти

Борисюк О.В., Маленицький Д.С.
Сутність стратегії та її значення для безпеки підприємства

Вакалюк В.А., Балковська В.В.
Теоретичні аспекти формування ефективної системи управління інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства

Васюта В.Б., Галайда Т.О., Чорногорська Н.В.
Розроблення та впровадження раціональних змінних режимів праці та відпочинку працівників промислового підприємства

Голубьонкова О.О., Лозовська Г.М.
Сучасні тренди маркетингу ресторанних послуг

Горохова Т.В., Цибуліна В.С.
Соціальна відповідальність рекламної діяльності компаній як засіб оптимізації функціонування соціуму

Домаскіна М.А., Голобля Д.Л.
Моделювання оптимальних параметрів аграрних підприємств в системі економічної безпеки

Дриженко О.А., Белінська Я.В.
Сутність та специфіка розвитку інновацій у сільському господарстві

Дриженко О.А., Залізко В.Д.
Сучасні методи оцінки інноваційного потенціалу підприємств у сільському господарстві України

Журавель Ю.В.
Стан та особливості розвитку харчової промисловості в Україні

Запухляк І.Б., Зелінська Г.О., Побігун С.А.
Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства

Іпполітова І.Я.
Оцінювання рівня компетентності підприємства

Касатонова І.А.
Програми електронної форми взаємодії суб’єктів економічних відносин держави

Кіндій М.В., Білик І.І., Сітнікова І.О.
Аспекти управління репутацією в Інтернеті та фактори впливу на неї

Ковінько О.М., Довгань А.О., Шевчук Л.О.
Сучасний стан та тенденції розвитку маркетингової діяльності українських виробників цукру на міжнародних ринках

Колєсніченко А.С.
Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях відповідно до стандартів МСФЗ

Коренюк П.І., Бобирь О.І.
Оцінка фінансового стану підприємств харчової промисловості в Україні та пошук заходів щодо його вдосконалення

Косарєва І.П., Удовика Є.М.
Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств

Крамарчук С.П., Лубкей Н.П.
Теоретичні аспекти управління iннoвaцiйним прoeктoм на вітчизняних підприємствах

Кулієвич М.Я., Благой В.В.
Використання іноземного досвіду діяльності блогерів з метою реклами підприємства

Лугова В.М., Чумак Г.М.
Мотивація як інструмент узгодження інтересів підприємства та персоналу

Ляліна Н.С., Бобро М.К.
Сценарне прогнозування як інструмент антикризового управління в умовах економічної нестабільності

Майборода О.В., Коваленко О.О.
Алгоритм інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

Мельник Т.Ю., Ейсмонт В.О.
Аналітичне забезпечення управління операційним прибутком підприємства

Назарова Л.В.
Необхідність антикризового управління на підприємстві

Педько А.Б., Губаренко Л.М., Волошина А.С.
Оцінка поточного стану і основних проблем розвитку титанової промисловості України

Прокопишин О.С.
Покращання технічного забезпечення фермерських господарств як спосіб формування конкурентних переваг

Ріщук Л.І., Микитюк Н.Є.
Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах

Сидорченко Т.Ф., Гавриш А.Є.
Резерви зростання доходу підприємства від операційної діяльності

Смірная С.М.
Застосування методу картографічного аналізу службою безпеки підприємства щодо діагностики корпоративного конфлікту

Сомова Л.І., Проха Л.М., Кербікова А.С.
Методичні підходи до оцінки впливу видів комплексів продуктів на ефективність переробки каолінів

Тєшева Л.В., Хохлов М.П., Петрова І.М.
Роль фінансового планування в сучасних умовах господарювання

Турчіна С.Г.
Вдосконалення управління ефективністю виробництва продукції рослинництва

Ушкальов В.В.
Особливості оцінки ефективності процесу розвитку персоналу

Ушкаренко Ю.В.
Оцінка синергетичного ефекту кооперативної взаємодії виробників органічної продукції

Чевганова В.Я., Перевертайло Т.С.
Оцінка іміджу підприємства

Черняєва А.О.
Зарубіжний досвід регулювання політики інвестування у робітничі кадри

Чичуліна К.В., Кладченко Я.О.
Сучасні цінові стратегії на основі психології

Чичуліна К.В., Стеценко Ю.В., Улько О.Ю.
Характеристика стану та перспективи розвитку неприбуткових підприємств соціальної сфери України

Янченко Н.В., Бєліченко А.О., Коваленко Ю.І.
Управління інноваційними процесами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Ганський В.О.
Ревіталізація депресивного міського простору за допомогою комерціалізації колишніх промислових об’єктів історико-культурної спадщини

Леоненко Н.А.
Роль трудового потенціалу у відтворенні економічного потенціалу регіону

Ткаченко Т.Г., Бутенко Т.А., Сирий В.М.
Оцінка привабливості сільського туризму в Україні

Хім М.К., Веселов О.О.
Вплив інноваційних структур на економіку регіону

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Сидорук Б.О., Корчинська О.А.
Оцінка перспектив розвитку галузі екобезпечного землеробства в Україні

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Блага В.В., Благой В.В., Янченко Н.В.
Створення і обґрунтування моделі формування іміджу Національної поліції України

Єгоров А.О., Ситников М.М.
Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС

Кірнос І.О.
Інструментарій стратегічного управління персоналом у контексті старіння робочої сили

Кір’ян О.І., Дуднєва Ю.Е.
Розвиток персоналу в умовах дефіциту часу та коштів при його супротиві змінам

Павлюк Т.І.
Особливості зайнятості населення в сільському господарстві

Сардак С.Е., Мормуль А.В.
Глобальні тенденції та національне регулювання сфери зайнятості молоді

Федоришина Л.М.
Здоров’я дитячого населення: сутність та складові елементи

Харчук О.Г.
Особливості надання публічних послуг в Україні

Гроші, фінанси і кредит

Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Гранат Ю.Ю.
Управління пасивами комерційного банку

Андрійченко Ж.О.
Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATF

Батракова Т.І., Рубан А.А.
Кредитування сільського господарства Запорізької області

Батракова Т.І., Рудь Л.М.
Сучасний стан інвестування аграрного сектору

Белікова Т.В., Марченко О.В., Скорняков А.С.
Розвиток системи управління ліквідністю банку

Бухтіарова А.Г., Дробязко Н.С.
Напрями забезпечення прозорості системи публічних фінансів України

Великий Ю.М., Чемчикаленко Р.А., Берегович В.Р.
Оцінка стану фінансової стійкості вітчизняних підприємств

Глушко А.Д., Філіп М.Ф.
Науково-методичні підходи до аналізу фінансових ресурсів підприємств

Дроботя Я.А.
Ефективність розвитку нетрадиційних банківських послуг: закордонний досвід та українська практика

Кожаліна Н.П.
Особливості функціонування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень

Колодяжна Т.В., Волков В.В.
Нормативно-правове забезпечення кредитної діяльності комерційних банків в уУкраїні

Левченко І.А.
Напрями розвитку системи бюджетного планування та необхідність бюджетного прогнозування в Україні

Лисенко Ж.П.
Aнaліз ефективноcті cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні

Матросова Л.М.
Сучасні проблеми монетарної політики НБУ в умовах розвитку національної економіки

Найденко О.Є., Єніна А.О., Костяна О.В.
Основні аспекти становлення та розвитку митної справи України

Олексин А.Г., Дембіцька А.В.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення

Панасейко І.М., Губа М.О.
Банківський нагляд як інструмент забезпечення стабільності банківської системи України

Понамарева О.Б., Кононова К.А., Скляров О.О.
Аналіз розвитку українського страхового ринку автотранспортних засобів

Пономарьова О.Б., Марченко А.О., Романько В.Ю.
Роль страхування у сфері міжнародного туризму

Рошило В.І.
Формування спроможних територіальних громад в контексті бюджетної децентралізації

Рущишин Н.М., Костак З.Р.
Стратегічні орієнтири фінансової безпеки регіону

Скрипник Ю.В.
Інфляційні процеси в економіці: еволюція поглядів та альтернативи стримування

Слатвінська М.О.
Податкові домінанти державного бюджету України

Стечишин Т.Б., Безкоровайний Є.
Дослідження зарубіжного досвіду провадження процентної політики центральними банками

Сукрушева Г.О., Коляда К.В.
Теоретична сутність фінансової безпеки суб’єкта господарювання

Сукрушева Г.О., Ластович І.О.
Сутність оптимального фінансового стану підприємства

Харун О.А., Матюх І.А.
Випуск державних єврооблігацій як спосіб погашення зовнішнього боргу України

Харун О.А., Наконечна О.І.
Офсетна політика у розрізі міжнародної військово-економічної діяльності України

Хромушина Л.А.
Особливості фінансового планування діяльності підприємств малого бізнесу

Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Сокольченко В.І.
Рентабельність діяльності вітчизняних підприємств: оцінка сучасного стану

Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю.
Фіскальне стимулювання боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні

Юнацький М.О.
Облікова політика казначейства щодо виконання бюджету

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Боднар О.В.
Обліково-теоретичні аспекти формування витрат від браку

Гавриленко В.О.
Завдання контролінгу в антикризовому управлінні

Гладій І.О.
Управлінська звітність підприємства: принципи формування

Goryaeva M.S., Lobas K.V.
Accounting and analitical base for Motivation and increase of labor productivity in Ukraine

Грибовська Ю.М.
Облік витрат на інновації: сучасний стан та перспективи розвитку

Дзюба О.М.
Загальні основи організації процесу бюджетування на підприємстві

Качмар О.В.
Сутність біологічних активів як об’єктів обліку та контролю

Копотієнко Т.Ю.
Економічна сутність та класифікація витрат як об’єкта внутрішнього аудиту

Крюкова І.О.
Обліково-аналітична підтримка управління соціальним інвестуванням у сільському господарстві

Кучер С.В., Захаров Д.М.
Сучасні тенденції розкриття в Україні та світі інформації про соціальні заходи суб’єктів господарювання

Леонова Ю.О.
Власний капітал підприємства: теоретичні та практичні аспекти формування та обліку

Маркус О.В., Шпатиковська Т.А.
Динаміка доходів і витрат будівельних підприємств Волинської області

Овсюк Н.В.
Комплаєнс-контроль у сфері трудових правовідносин

Osadcha G.G., Chernova A.O.
Organization of accounting of lease operations in non-profit enterprises

Островерха Р.Е.
Документування у бухгалтерському обліку: теоретичні засади та напрямки удосконалення

Пастернак М.М.
Методика аналізу дебіторської заборгованості

Петренко Н.І., Левченко О.Ф., Магнушевська Т.М.
Організаційні аспекти податкового аудиту

Потриваєва Н.В., Біленко А.С.
Внутрішній аудит як ефективний метод управління підприємством

Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.
Зміни в бухгалтерському обліку та аудиті у 2018 році

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Кобець С.П., Тесьолкін О.І.
Підхід до прогнозування врожайності озимої пшениці з врахуванням впливу основних гідрометеорологічних факторів

Кунгурцева-Мащенко Т.Є.
Синергетичний ефект в діяльності курортно-рекреаційних систем в умовах інтеграційного розвитку

Лаговський В.В., Паянок Т.М.
Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України

Рудянова Т.М., Журавель М.О., Чернявський Ю.С.
Актуарні розрахунки у системі недержавного пенсійного страхування в Україні