Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Огієнко А.В., Мечкар Л.М., Гуда Г.М. Розробка стратегії виходу підприємств з кризового стану на засадах інноваційного розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті із системних позицій досліджено наявні теоретичні підходи до формування стратегії виходу підприємства з кризового стану на засадах інноваційного розвитку; визначено сутність кризового стану підприємства та його основні ознаки; узагальнено методики діагностики кризового стану та охарактеризовано підходи до формування стратегії антикризового управління на підприємстві на засадах інноваційного розвитку. Охарактеризовано організаційно-економічне становище підприємств досліджуваного району; проаналізовано фінансовий стан та особливості формування фінансових результатів діяльності підприємств Вітовського району; проведено оцінку кризових факторів розвитку підприємств та здійснено прогнозування ймовірності їх банкрутства; узагальнено результати діагностики показників кризового стану на інноваційних засадах. Представлено авторські практичні рекомендації і пропозиції щодо уникнення банкрутства сільськогосподарських підприємств у динамічних умовах господарювання.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, методики діагностики кризового стану, кризовий стан, банкрутство, стратегії підприємства, антикризове управління, інноваційний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье с системных позиций исследованы существующие теоретические подходы к формированию стратегии выхода предприятия из кризисного состояния на основе инновационного развития; определена сущность кризисного состояния предприятия и его основные признаки; обобщены методики диагностики кризисного состояния и охарактеризованы подходы к формированию стратегии антикризисного управления на предприятии на основе инновационного развития. Охарактеризовано организационно-экономическое положение предприятий исследуемого района; проанализированы финансовое состояние и особенности формирования финансовых результатов деятельности предприятий Витовского района; проведена оценка кризисных факторов развития предприятий и осуществлено прогнозирование вероятности их банкротства; обобщены результаты диагностики показателей кризисного состояния на инновационных принципах. Представлены авторские практические рекомендации и предложения по предотвращению банкротства сельскохозяйственных предприятий в динамических условиях хозяйствования.

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, методики диагностики кризисного состояния, кризисное состояние, банкротство, стратегии предприятия, антикризисное управление, инновационное развитие.

ANNOTATION
In the article, from the system positions, the existing theoretical approaches to formation of strategy of an exit of the enterprise from a crisis condition on the basis of innovative development, defined the essence of the crisis state of the enterprise and its main features, generalized methods of diagnostics of the crisis state and the approaches to formation of strategy of crisis management at the enterprise on principles of innovative development.
The organizational and economic situation of the enterprises of the region under investigation is analyzed, the financial status and peculiarities of the formation of financial results of the enterprises of the Vitovsky district are analyzed, the crisis factors of enterprise development are assessed and the probability of their bankruptcy is estimated, and the results of diagnostics of the crisis state indicators on innovative principles are generalized. Authors' practical recommendations and proposals for the prevention of bankruptcy of agricultural enterprises under dynamic economic conditions are presented.

Keywords: agricultural enterprises, methods of diagnostics of the crisis state, crisis state, bankruptcy, strategy, crisis management, innovation development.

Завантажити статтю (pdf)