Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Свінцицька О.М., Горик-Чубатюк М.О. Вплив методів управління на продуктивність праці персоналу

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано проблеми вибору та застосування методів управління як однієї із складніших проблем управління продуктивністю праці персоналу сучасного підприємства. Поєднання економічних, адміністративних та соціально-психологічних методів є умовою ефективного управління підприємством, оскільки дає можливість керівництву якнайкраще стимулювати своїх співробітників до продуктивної праці. Тому пріоритетним завданням керівництва є пошук дієвих інструментів забезпечення оптимізації виробничих процесів та методів, які застосовуються в управлінні для досягнення високої результативності праці.

Ключові слова: ефективність, результативність, продуктивність праці, методи управління, соціально-психологічні важелі, резерви продуктивності.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы проблемы выбора и применения методов управления как одной из сложных проблем управления производительностью труда персонала современного предприятия. Сочетание экономических, административных и социально-психологических методов является условием эффективного управления предприятием, поскольку позволяет руководству лучше стимулировать своих сотрудников к производительному труду. Поэтому приоритетной задачей руководства является поиск действенных инструментов обеспечения оптимизации производственных процессов и методов, которые применяются в управлении для достижения высокой результативности труда.

Ключевые слова: эффективность, результативность, производительность труда, методы управления, социально-психологические рычаги, резервы производительности.

АNNOTATION
The article substantiates the problem of the choice and application of management methods as one of the more complex problems of managing the productivity of the stuff of the modern enterprise. The combination of economic, administrative and socio-psychological methods is a prerequisite for effective management of an enterprise, since it enables management to stimulate their employees to produce productive labor as best they can. Therefore, the priority task of the management is to find effective tools for optimizing production processes and methods used in management to achieve high productivity.

Keywords: еfficiency, performance, productivity of the work, management methods, socio-psychological levers, reserves productivity .

Завантажити статтю (pdf)