Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А. Методи обґрунтування управлінських рішень в малому бізнесі

АНОТАЦІЯ
У статті викладено бачення авторів щодо вибору методів обґрунтування управлінських рішень у діяльності підприємств малого бізнесу. Сучасні технології дають змогу використовувати бізнес-інструмент – «воронку продажів» у комбінації з моделлю маркетингового комплексу 4P (7P) для просування товарів/послуг через Інтернет. Матриці «Бостон консалтинг груп» і «ефект-випуск» можна використовувати як додатковий інструмент планування, що дає змогу оцінити рівень конкурентоспроможності продукції підприємства. В умовах змінного попиту використання агрегатного планування дає змогу мінімізувати витрати на виробництво/реалізацію продукції та максимально задовольнити попит. Практичне значення має маржинальний аналіз для прийняття рішень маркетингового і виробничого характеру.

Ключові слова: воронка продажів, агрегатне планування, агрегатні стратегії, обсяг продажів, матриця «ефект-випуск», маржинальний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье изложено видение авторов относительно выбора методов обоснования управленческих решений в деятельности предприятий малого бизнеса. Современные технологии позволяют использовать бизнес-инструмент – «воронку продаж» в комбинации с моделью маркетингового комплекса 4P (7P) для продвижения товаров/услуг через Интернет. Матрицы «Бостон консалтинг групп» и «эфект-выпуск» можно использовать как дополнительный инструмент планирования, позволяющий оценить уровень конкурентоспособности продукции предприятия. В условиях переменного спроса использование агрегатного планирования позволяет минимизировать затраты на производство/реализацию продукции и максимально удовлетворить спрос. Практическое значение имеет маржинальный анализ для принятия решений маркетингового и производственного характера.

Ключевые слова: воронка продаж, агрегатное планирование, агрегатные стратегии, объем продаж, матрица «эфект-выпуск», маржинальный анализ.

ANNOTATION
In the article vision of authors is expounded on the choice of methods of ground of administrative decisions in activity of enterprises of small business. Modern technologies allow to use business of instrument – "crater of sales" in combination with a model marketing to the complex 4p (7p) for advancement of commodities/of services over the Internet. Matrices "Boston, consulting of groups" and "effect-producion" can be used as an additional instrument of planning, allowing to estimate the level of competitiveness of products of enterprise. In the conditions of variable demand the use of aggregate planning allows to minimize production inputs/ realization of products and maximally to satisfy demand. A practical value has a margin analysis for making decision of marketing and productive character.

Key words: crater of sales, aggregate planning aggregate strategies, volume of sales, a matrix "effect-producion", margin analysis.

Завантажити статтю (pdf)