Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Денищенко Л.В. Місцеві бюджети: походження, поняття, структура, напрямки розвитку та їх роль в регіональному розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто різні варіанти визначення терміна «місцевий бюджет», зокрема визначення українського законодавства. Висвітлено стан розгляду проблематики формування та використання місцевих бюджетів українськими науковцями. Коротко надано історію виникнення місцевого самоврядування та місцевого бюджету. Визначено структуру та рівні сучасної бюджетної системи України. Виявлено найбільш значущі проблеми функціонування місцевих бюджетів, шляхи та перші результати впровадження бюджетної реформи децентралізації, що покликана підвищити самостійність діяльності органів місцевого самоврядування та відповідальність за власні дії.

Ключові слова: місцевий бюджет, податкові надходження, законодавство, реформа, децентралізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные варианты определения термина «местный бюджет», в частности определение украинского законодательства. Отражено состояние рассмотрения проблематики формирования и использования местных бюджетов украинскими учеными. Коротко предоставлена история возникновения местного самоуправления и местного бюджета. Определены структура и уровни современной бюджетной системы Украины. Выявлены наиболее значимые проблемы функционирования местных бюджетов, пути и первые результаты внедрения бюджетной реформы децентрализации, которая призвана повысить самостоятельность деятельности органов местного самоуправления и ответственность за собственные действия.

Ключевые слова: местный бюджет, налоговые поступления, законодательство, реформа, децентрализация.

АNNOTATION
In the article various variants of definition of the term “local budget”, including from the side of the Ukrainian legislation are considered. The state of consideration of problems of formation and use of local budgets by Ukrainian scientists is reflected. The history of the emergence of local self-government and the local budget is briefly presented. The structure and levels of the modern budgetary system of Ukraine are determined. The most significant problems in the functioning of local budgets, ways and the first results of the implementation of the budgetary decentralization reform, which is designed to increase the independence of the activities of local government and responsibility for their actions, are revealed.

Key words: local budget, tax revenues, legislation, reform, decentralization.

Завантажити статтю (pdf)