Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Подзігун С.М. Аналіз сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті зазначено, що процес еволюції світової економіки зумовив виникнення та розвиток багатьох форм економічного співробітництва. Вказано, що виникнення глобального бізнесу достатньо часто пов’язують із процесом глобалізації. У сучасних умовах домінуючий вплив на темпи розвитку світової економіки здійснюють глобальні бізнес-структури. Дослідження сучасного стану розвитку глобального бізнесу дало змогу виділити такі тенденції: уніфікація та стандартизація бізнес-моделей; уповільнення процесів злиття та поглинання, підвищення значущості мотиву доступу до технологій; зростання ролі країн, що розвиваються, у світовій економіці; прискорення темпів інноватизації та інформатизації; еволюція новітніх фінансових активів. Вищеокреслені тенденції будуть визначати розвиток глобального бізнесу, а отже, й світової економіки у середньостроковому періоді.

Ключові слова: глобальний бізнес, злиття та поглинання, стандартизація, інновації, криптовалюта.

АННОТАЦИЯ
В статье отмечено, что процесс эволюции мировой экономики обусловил возникновение и развитие многих форм экономического сотрудничества. Указано, что возникновение глобального бизнеса достаточно часто связывают с процессом глобализации. В современных условиях доминирующее влияние на темпы развития мировой экономики осуществляют глобальные бизнес-структуры. Исследование современного состояния развития глобального бизнеса позволило выделить следующие тенденции: унификация и стандартизация бизнес-моделей; замедление процессов слияний и поглощений, повышение значимости мотива доступа к технологиям; рост роли развивающихся стран в мировой экономике; ускорение темпов инноватизации и информатизации; эволюция новых финансовых активов. Вышеописанные тенденции будут определять развитие глобального бизнеса и, следовательно, мировой экономики в среднесрочном периоде.

Ключевые слова: глобальный бизнес, слияния и поглощения, стандартизация, инновации, криптовалюта.

АNNOTATION
The article states that the process of evolution of the world economy led to the emergence and the development of many forms of economic cooperation. The author states that the emergence of global business is often associated with the process of globalization. In today's conditions, the global business structures have a dominant influence on the pace of global economic development. The research of the current state of development of the global business has allowed to highlight the following trends: unification and standardization of business models; slow down of mergers and acquisitions, increase of the motive of access to technologies; growth of the share of developing countries in the world economy; accelerating the pace of innovation and informatization; the evolution of new financial assets. The above-mentioned trends will determine the development of the global business, and, consequently, the global economy in the medium-term.

Keywords: global business, mergers and acquisitions, standardization, innovation, cryptocurrency.

Завантажити статтю (pdf)