Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

П’ятковська О.Р. Етапи розвитку теоретичних концепцій міграційних систем

АНОТАЦІЯ
Однією з перших найбільш удалих спроб об’єднати розрізнені концепції міграції на міждисциплінарному рівні та пояснити міграційні взаємозв’язки між країнами належить теорії міграційних систем. У статті розглянуто теоретичні підходи до поняття міжнародних міграційних систем та проаналізовано еволюцію поглядів зарубіжних дослідників протягом 1970–2000-х років. Зроблено висновок про наявність трьох основних етапів розвитку наукового дискурсу у сфері теорії міграційних систем. Окреслено основні особливості кожного із цих етапів. Результати проведеного аналізу можуть бути використані для подальшого активного застосування та інтеграції засад теорії міграційних систем у вітчизняну науку.

Ключові слова: теорія світової системи, теорія соціальних мереж, міграційні потоки, перші мігранти, тип зв’язків, канали відгуків, урбаністична міграційна система, міграційне посередництво.

АННОТАЦИЯ
Одной из первых наиболее удачных попыток объединить разрозненные концепции миграции на междисциплинарном уровне и объяснить миграционные взаимосвязи между странами принадлежит теории миграционных систем. В статье рассмотрены теоретические подходы к понятию международных миграционных систем и проанализирована эволюция взглядов зарубежных исследователей на протяжении 1970–2000-х годов. Сделан вывод о наличии трех основных этапов развития научного дискурса в области теории миграционных систем. Определены основные особенности каждого из этих этапов. Результаты проведенного анализа могут быть использованы для дальнейшего активного применения и интеграции основ теории миграционных систем в отечественную науку.

Ключевые слова: теория мировой системы, теория социальных сетей, миграционные потоки, первые мигранты, тип связей, каналы отзывов, урбанистическая миграционная система, миграционное посредничество.

АNNOTATION
One of the first successful attempts to combine different concepts of migration at the multidisciplinary level and to explain the migration linkages between countries is the theory of migration systems. The article deals with theoretical approaches to the concept of international migration systems and analyses the evolution of the views of non-Ukrainian researchers of the period from 1970s till 2000s. The author comes to the conclusion that there are three main stages of the development of scientific discourse in the migration systems theory. In the article, the main features of each of these stages are outlined. The results of the analysis can be used for further application and integration the principles of the migration systems theory into the Ukrainian science.

Keywords: world system theory, social networks theory, migration flows and counter flows, pioneer migrants, type of linkages, feedback channels, rural-urban migration system, migration agency.

Завантажити статтю (pdf)