Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Vereshchagina H., Vashchuk T. Cybernetization of management processes in innovation activities

ANNOTATION
The article substantiates the methodical approach to cybernetization of management processes at enterprises in terms of innovation activity, which is usually characterized by high level of uncertainty of expected results of enterprises economic activity. The proposed methodological approach, different from the known ones, consists in restructuring the management of enterprises in the conditions of their innovation activity, based on the use of a modern applications complex. They provide solutions to the main tasks of the cybernetics components. This reduces the risk of ineffective transfer of managerial information and reduces the impact of objective and subjective problems affecting managerial decision-making. The method of management cybernetization is suitable for both large and small enterprises.

Key words: management process, cybernetics, management optimization, management information, stages of managerial process.

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано методичний підхід до кібернетизації процесів управління на підприємствах за умов інноваційної діяльності, яка зазвичай характеризується високим рівнем невизначеності очікуваних результатів економічної діяльності підприємств. Запропонований методичний підхід, на відмінну від відомих, полягає у перебудові управління підприємствами за умов їх інноваційної діяльності на основі використання комплексу сучасних прикладних програм. Саме вони забезпечують вирішення основних завдань компонентів кібернетики. Це дає змогу знизити ризик неефективної передачі управлінської інформації та зменшити вплив об’єктивних та суб’єктивних проблем впливу на прийняття управлінських рішень. Метод кібернетизації управління підходить як для великих, так і для малих підприємств.

Ключові слова: процес управління, кібернетика, оптимізація управління, управлінська інформація, етапи управлінського процесу.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснован методический подход к кибернетизации процессов управления на предприятиях в условиях инновационной деятельности, которая обычно характеризуется высоким уровнем неопределенности ожидаемых результатов экономической деятельности предприятий. Предложенный методический подход, в отличие от известных, заключается в перестройке управления предприятиями в условиях их инновационной деятельности на основе использования комплекса современных прикладных программ. Именно они обеспечивают решение основных задач компонентов кибернетики. Это позволяет снизить риск неэффективной передачи управленческой информации и уменьшить влияние объективных и субъективных проблем влияния на принятие управленческих решений. Метод кибернетизации управления подходит как для больших, так и для малых предприятий.

Ключевые слова: процесс управления, кибернетика, оптимизация управления, управленческая информация, этапы управленческого процесса.

Завантажити статтю (pdf)