Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ієвлєв О.М., Пилипенко Л.М. До питання підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціалізації «Облік та оподаткування» спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» у ВНЗ

АНОТАЦІЯ
Розкрито характер ступеневої підготовки фахівців з обліку та оподаткування. Проаналізовано зміст і значення науково-дослідної компоненти у підготовці бакалаврів та магістрів за цією спеціальністю в навчальному процесі. Досліджено передумови формування професійної освіти за спеціальністю, зокрема її педагогічний складник. Сформульовано висновки щодо доцільності і необхідності ліцензування освітньо-професійних програм спеціалізації «Облік і оподаткування» спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Ключові слова: навчальний процес, фахівці з обліку, аналізу та аудиту, професійна освіта, науково-дослідна компонента, міжнародні та європейські стандарти освіти для професійних бухгалтерів.

АННОТАЦИЯ
Раскрыт характер ступенчатой подготовки специалистов по учету и налогообложению. Проанализировано содержание
и значение научно-исследовательской компоненты в подготовке бакалавров и магистров по этой специальности в учебном процессе. Исследовано предпосылки формирования профессионального образования по специальности, в частности ее педагогическую составляющую. Сформулированы выводы о целесообразности и необходимости лицензирования образовательно-профессиональных программ специализации «Учет и налогообложение» специальности «Профессиональное образование (по специальностям)».

Ключевые слова: учебный процесс, специалисты по учету, анализу и аудиту, профессиональное образование, научно-исследовательская компонента, международные и европейские стандарты образования для профессиональных бухгалтеров.

АNNOTATION
The character of step-by-step preparation of accounting and taxation specialists is revealed. The content and significance of the scientific-research component in preparation of bachelors and masters for this specialty in the educational process are analyzed. The preconditions of formation of professional education in the specialty, in particular, its pedagogical component, are investigated. Formulated conclusions on the expediency and necessity of licensing of educational and professional programs for specialization "Accounting and taxation" of the specialty "Professional education (in specialization)".

Key words: educational process, accounting, analysis and audit specialists, professional education, scientific-research component, international and European standards of education for professional accountants.

Завантажити статтю (pdf)