Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Параниця Н.В. Гармонізація статистичної методології України із методологією міжнародних статистичних організацій

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті загальні принципи формування офіційної статистичної методології. Досліджено сучасний стан та напрями розвитку нормативної бази офіційної статистичної методології України. Проведена порівняльна характеристика міжнародних класифікацій і стандартів. Встановлено ступінь відповідності національної статистичної системи прийнятим міжнародним і європейським стандартам. Вивчено проблеми і тенденції розвитку статистичної методології України.

Ключові слова: офіційна статистична методологія, Державна служба статистики України, система національних рахунків, статистична інформація, міжнародні стандарти.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены общие принципы формирования официальной статистической методологии. Исследовано современное состояние и направления развития нормативной базы официальной статистической методологии Украины. Проведена сравнительная характеристика международных классификаций и стандартов. Установлена степень соответствия национальной статистической системы принятым международным и европейским стандартам. Изучены проблемы и тенденции развития статистической методологии Украины.

Ключевые слова: официальная статистическая методология, Государственная служба статистики Украины, система национальных счетов, статистическая информация, международные стандарты.

ANNOTATION
The article deals with the general principles of the formation of official statistical methodology. The present state and directions of development of normative base of official statistical methodology of Ukraine are researched. The comparative characteristic of international classifications and standards is conducted. The degree of conformity of the national statistical system with the accepted international and European standards is established. The problems and tendencies of development of statistical methodology of Ukraine are studied.

Key words: official statistical methodology, the State Statistics Service of Ukraine, the system of national accounts, statistical information, international standards.

Завантажити статтю (pdf)