Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Нестеренко О.О. Удосконалення облікової політики для цілей складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства

АНОТАЦІЯ
Метою статті є розроблення та адаптація технічних аспектів облікової політики, які дозволять налагодити чіткий механізм збирання та обробки облікових даних для формування інформативних показників інтегрованої звітності в автоматизованій інтегрованій обліковій системі. Визначено основні вимоги та методологічні основи автоматизації інтегрованої облікової системи та процесу реалізації інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності. Доведено, що процес автоматизації інтегрованої облікової системи повинен базуватися на методі трансформації даних бухгалтерського, екологічного, соціального та стратегічного обліку в показники інтегрованого звіту шляхом використання технології інтегрованого банку даних. Визначено переваги формування єдиного інформаційного простору інтегрованої облікової системи та елементи інтегрованого банку даних показників інтегрованої звітності. Розроблено алгоритм впровадження програмного продукту автоматизації процесу формування інтегрованої звітності.

Ключові слова: облікова політика, технічні аспекти, інтегрована звітність, автоматизація, програмні продукти, облікові номенклатури.

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является разработка и адаптация технических аспектов учетной политики, которые позволят наладить четкий механизм сбора и обработки учетных данных для формирования информативных показателей интегрированной отчетности в автоматизированной интегрированной учетной системе. Определены основные требования и методологические основы автоматизации интегрированной учетной системы и процесса реализации инновационного проекта по формированию интегрированной отчетности. Доказано, что процесс автоматизации интегрированной учетной системы должен базироваться на методе трансформации данных бухгалтерского, экологического, социального и стратегического учета в показатели интегрированного отчета путем использования технологии интегрированного банка данных. Определены преимущества формирования единого информационного пространства интегрированной учетной системы и элементы интегрированного банка данных показателей интегрированной отчетности. Разработан алгоритм внедрения программного продукта автоматизации процесса формирования интегрированной отчетности.

Ключевые слова: учетная политика, технические аспекты, интегрированная отчетность, автоматизация, программные продукты, учетные номенклатуры.

АNNOTATION
The purpose of the article is to develop and adapt the technical aspects of accounting policies, which enables establishing a clear mechanism for the data collection and processing for the integrated reporting indicators formation within the automated integrated accounting system. The basic requirements and methodological issues of the integrated accounting system automation and implementation of the integrated reporting formation innovative project. The process of integrated accounting system automation is proved to be based on the transformation of accounting, ecological, social and strategic data into the integrated reports indicators using of the integrated database technology. The advantages of the consolidated information environment creation and elements of the integrated reporting database are determined. The algorithm of the integrated reporting software implementation has been developed.

Key words: accounting policy, technical aspects, integrated reporting, automation, software products, accounting nomenclature.

Завантажити статтю (pdf)