Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ус Т.В. Сутність та аналіз методичних підходів до оцінки експортного потенціалу підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність дослідження сутності та складників експортного потенціалу підприємства. Ідентифіковано, що підходи до визначення поняття «експортний потенціал» розглядають із позицій здатності, спроможності, системи та сукупності ресурсів та процесів. Під експортним потенціалом запропоновано розуміти динамічну систему взаємопов’язаних, взаємозумовлених, взаємодіючих елементів внутрішнього і зовнішнього середовища та їх зв’язків, які спрямовані на адаптування суб’єкта господарювання до вимог релевантного зовнішнього середовища на конкретний момент часу або в перспективі. Віокремлено та проаналізовано статичний та динамічний підходи до оцінювання експортного потенціалу підприємства. Виділено основні три групи методів оцінки експортного потенціалу: дохідний витратний, ринковий.

Ключові слова: потенціал, економічний потенціал, експортний потенціал, розвиток підприємства, міжнародна економічна діяльність, показники оцінки.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость исследования сущности и составляющих экспортного потенциала предприятия. Идентифицировано, что подходы к определению понятия «экспортный потенциал» рассматривают с позиций возможности, способности, системы и совокупности ресурсов и процессов. Под экспортным потенциалом предложено понимать динамическую систему взаимосвязанных, взаимообусловленных, взаимодействующих элементов внутренней и внешней среды и их связей, направленных на адаптацию предприятия к требованиям релевантной внешней среды на конкретный момент времени или в перспективе. Выделены и проанализированы статический и динамический подходы к оценке экспортного потенциала предприятия. Выделены основные три группы методов оценки экспортного потенциала: доходный, затратный, рыночный.

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, экспортный потенциал, развитие предприятия, международная экономическая деятельность, показатели оценки.

АNNOTATION
The necessity of researching the essence and components of the export potential of the enterprise is substantiated in the article. It has been identified that approaches to the definition of the concept of export potential are considered from the standpoint of capacity, ability, system and aggregate of resources and processes. It was proposed to understand the defenition of export potential as the dynamic system of interconnected, interdependent, interacting elements of the internal and external environment and their links, which are aimed at adapting the subject of business to the requirements of the relevant environment in a specific time, or in the long run. The static and dynamic approaches to assessing the export potential of the enterprise are defined and analyzed. In addition, the main three groups of methods for assessing export potential: revenue, expenditure, market are identified.

Keywords: potential, economic potential, export potential, enterprise development, international economic activity, evaluation indicators.

Завантажити статтю (pdf)