Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коць О.О., Ільчук П.Г., Карпів О.В. Сутність та управління проблемними кредитами банків

АНОТАЦІЯ
У статті виконано дослідження сутності, динаміки проблемних кредитів банків та управління ними. Проаналізовано позиції науковців щодо трактування сутності категорії «проблемний кредит», запропоновано авторський підхід. На базі статистичних даних проаналізовано динаміку кредитного портфеля банків України за 2014–2018 рр., обсяг проблемних кредитів та обсяг резервів за кредитними операціями банків. Ідентифіковано ключові тенденції та причини виникнення проблемних кредитів. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні закордонного досвіду управління проблемними кредитами банків. Запропоновано напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків в Україні, а також першочергові кроки управління проблемними кредитами банків.

Ключові слова: кредит, проблемний кредит, кредитний портфель, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье выполнено исследование сущности, динамики проблемных кредитов банков и управления ими. Проанализированы позиции ученых относительно трактовки сущности категории «проблемный кредит», предложен авторский подход. На базе статистических данных проанализирована динамика кредитного портфеля банков Украины за 2014–2018 гг., объем проблемных кредитов и объем резервов по кредитным операциям банков. Идентифицированы ключевые тенденции и причины возникновения проблемных кредитов. Особое внимание сосредоточено на анализе зарубежного опыта управления проблемными кредитами банков. Предложены направления совершенствования управления проблемными кредитами банков в Украине, а также первоочередные шаги управления проблемными кредитами банков.

Ключевые слова: кредит, проблемный кредит, кредитный портфель, управление.

ANNOTATION
There are analyzed the essence, dynamics and management of banks problem credits in the article. The opinions of scientists concerning the interpretation of the essence of the category “problem credit” are analyzed and the author’s approach is proposed. On the basis of the Ukrainian banks statistical data for 2014–2018, the credit portfolio dynamics, the problem credits volume and the bank credit operations reserves volume were analyzed. There are identified key trends and the reasons of the problem credits occurrence in the article. Particular attention is focused on the analysis of foreign experience in banks problem credits managing. The improvement of the problem credits managing and its priority steps are offered for Ukrainian banks.

Key words: credit, problem credit, credit portfolio, management.

Завантажити статтю (pdf)