Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Живко З.Б., Мартин О.М., Воронка О.З. Кадрова безпека через призму понятійно-категоріального апарату економічної безпеки підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність понятійно-категоріального апарату економічної безпеки підприємства, а на його основі розглянуто підсистему кадрової безпеки. Зосереджено увагу на поняттях «безпека», «персонал» і «кадровий потенціал», зроблено висновки, що найбільш доцільно розглядати підсистему кадрової безпеки підприємства шляхом аналізу кадрового потенціалу. Проаналізовано ресурсно-функціональний підхід до економічної безпеки підприємства, де функціональною складовою є кадрова безпека. Зроблено акцент на тому факті, що основною різницею між кадровою безпекою та іншими складовими економічної безпеки підприємства є те, що в рамках кадрової безпеки персонал виступає як об’єктом, так і суб’єктом безпеки в розрізі функціональної сфери. Запропоновано шляхи забезпечення кадрової безпеки через формування кадрового потенціалу.

Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємства, кадрова безпека, понятійно-категоріальний апарат, кадровий потенціал, персонал, ресурсно-функціональний підхід.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность понятийно-категориального аппарата экономической безопасности предприятия, а на его основе рассмотрена подсистема кадровой безопасности. Сосредоточено внимание на понятиях «безопасность», «персонал», «кадровый потенциал», сделаны выводы, что наиболее целесообразно рассматривать подсистему кадровой безопасности предприятия путем анализа кадрового потенциала. Проведен анализ ресурсно-функционального подхода к определению экономической безопасности предприятия, в котором функциональной составляющей является кадровая безопасность. Сделан акцент на том факте, что основной разницей между кадровой безопасностью и другими составляющими экономической безопасности предприятия является то, что в рамках кадровой безопасности персонал выступает как объектом, так и субъектом безопасности в разрезе функциональной деятельности. Предложены пути обеспечения кадровой безопасности через формирование кадрового потенциала.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность предприятия, кадровая безопасность, понятийно-категориальный аппарат, кадровый потенциал, персонал, ресурсно-функциональный подход.

ANNOTATION
In the article the essence of the conceptual-categorical apparatus of economic security of the enterprise is investigated and on the basis of it the subsystem of personnel security is considered. The focus is on the concepts of “safety”, “personnel” and “human resources”. The authors draw attention to the fact that the analysis of human resources in the enterprise is the basis of the subsystem of security of personnel of the enterprise. The resource-functional approach to economic safety of the enterprise is analyzed, where the functional component is personnel security. The article focuses on what are both an object and a subject of personnel security. This determines the main difference between personnel security and other components of the company’s economic security. The article substantiates that the formation of human resources is the basis of personnel security provision.

Key words: safety, economic safety of the enterprise, personnel security, conceptual-categorical apparatus, personnel potential, resource-functional approach.

Завантажити статтю (pdf)