Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Горемикіна Ю.В., Калашнікова Т.М. Основні тенденції людського розвитку українських регіонів-лідерів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку людського розвитку регіонів – лідерів загальноукраїнського рейтингу за регіональним індексом людського розвитку (РІЛР). Такими регіонами є Харківська, Чернівецька та Закарпатська області. Аналіз відбувався у двох часових проміжках: 2004–2013 та 2014–2016 рр. Виявлено чинники, які зумовили отримання згаданими регіонами лідерських рейтингових позицій. Досліджено основні рейтингові зрушення регіонів-лідерів за блоками РІЛР: «Відтворення населення», «Соціальне середовище», «Комфортне життя», «Добробут», «Гідна праця», «Освіта».

Ключові слова: людський розвиток, індекс регіонального людського розвитку, регіони-лідери, відтворення населення, соціальне середовище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика человеческого развития регионов – лидеров всеукраинского рейтинга по региональному индексу человеческого развития (РИЧР). Такими регионами являются Харьковская, Черновицкая и Закарпатская области. Анализ проходил в двух временных промежутках: 2004–2013и 2014-2016 гг. Выявлены факторы, которые обусловили получение упомянутыми регионами лидерских рейтинговых позиций. Исследованы основные рейтинговые сдвиги регионов-лидеров по блокам РИЧР: «Воспроизводство населения», «Социальная среда», «Комфортная жизнь», «Благосостояние», «Достойный труд», «Образование».

Ключевые слова: человеческое развитие, индекс регионального человеческого развития, регионы-лидеры, воспроизводство населения, социальная среда, комфортная жизнь, благосостояние, достойный труд, образование.

АNNOTATION
This article analyzes the dynamics of human development of the leading regions of the all-Ukrainian ranking by the regional index of human development (RIHD). Such regions are Kharkivska oblast, Chernivetska oblast, and Zakarpatska oblast. The analysis took place in two time intervals: 2004-2013 and 2014-2016. The factors that led to the receipt of the leading rating positions by the mentioned regions were revealed. The main rating shifts of the leading regions according to the blocks within the RIHD, such as «Reproduction of the population», «Social environment», «Comfortable life», «Welfare», «Decent work», «Education» were researched.

Keywords: human development, index of regional human development, leading regions, reproduction of population, social environment, comfortable life, well-being, decent work, education.

Завантажити статтю (pdf)