Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Котикова О.І., Крилова І.Г., Попескул А.П. Гендерні аспекти ринку праці в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України з точки зору гендерної рівності. Аналіз здійснено за основними показниками (рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та рівнем освіти, рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами, кількість зайнятого населення за статусами зайнятості та статтю, зайняте населення за формами та статусами зайнятості, кількість неформально зайнятого населення за віковими групами, безробіття серед економічно активного населення працездатного віку за статтю, пропозиція робочої сили працездатного віку). За результатами дослідження встановлено сучасний стан ринку праці України з точки зору гендерної рівності, зокрема за індикаторами трудової міграції за такими категоріями, як вік, країна перебування, рівень освіти та стать.

Ключові слова: рівень економічної активності, рівень зайнятості, стать, вік, ринок праці, трудова міграція.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное состояние рынка труда Украины с точки зрения гендерного равенства. Анализ осуществлен по основным показателям (уровень экономической активности населения по полу, возрастным группам и уровню образования, уровень занятости населения по полу и возрастным группам, количество занятого населения по статусам занятости и полу, занятое население по формам и статусами занятости, количество неформально занятого населения по возрастным группам, безработица среди экономически активного населения трудоспособного возраста по полу, предложение рабочей силы трудоспособного возраста). По результатам исследования установлено современное состояние рынка труда Украины с точки зрения гендерного равенства, а частности по индикаторам трудовой миграции по таким категориям, как возраст, страна пребывания, уровень образования и пол.

Ключевые слова: уровень экономической активности, уровень занятости, пол, возраст, рынок труда, трудовая миграция.

ANNOTATION
The article analyzes the current state of the Ukrainian labor market in terms of gender equality. The analysis is based on the main indicators (level of economic activity of the population by sex, age groups and level of education, level of employment by gender and age groups, number of employed population by employment status and sex, employed by form and status of employment, number of informally employed population for age groups, unemployment among the economically active population of working age by sex, labor supply of the able-bodied age). According to the results of the study, the current state of the Ukrainian labor market from the point of view of gender equality, including indicators of labor migration by categories, age, country of residence and level of education by groups and gender, was established.

Key words: level of economic activity, level of employment, gender, age, labor market, labor migration.

Завантажити статтю (pdf)