Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Колодяжна Т.В., Бакуменко Т.О. Економічна сутність та класифікація депозитних операцій комерційних банків

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню економічної сутності та класифікації депозитних операцій комерційних банків. Визначено, що залучення ресурсів для банку є основою його діяльності і відіграє значну роль стосовно його активних операцій. Адже залучені кошти є найбільш прибутковою частиною ресурсної бази банку, яка в декілька разів перевищує його власні кошти. Наведена класифікація депозитних операцій свідчить про різновидність видів депозитів, що доводить прагнення збільшити кількість банківських послуг для залучення більшості клієнтів, а отже, їх коштів.

Ключові слова: депозит, депозитні операції, ресурсна база, організація депозитних операцій, депозитний портфель, депозитна політика, строкові депозити.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию экономической сущности и классификации депозитных операций коммерческих банков. Определено, что привлечение ресурсов для банка является основой его деятельности и играет значительную роль в отношении его активных операций. Ведь привлеченные средства являются наиболее доходной частью ресурсной базы банка, которая в несколько раз превышает его собственные средства. Приведенная классификация депозитных операций свидетельствует о разновидности видов депозитов, доказывает стремление увеличить количество банковских услуг для привлечения большинства клиентов, а значит, их средств.

Ключевые слова: депозит, депозитные операции, ресурсная база, организация депозитных операций, депозитный портфель, депозитная политика, срочные депозиты.

АNNОTАTІОN
Thе аrtісlе іs dеvоtеd tо thе study оf thе есоnоmіс еssеnсе аnd сlаssіfісаtіоn оf dероsіt ореrаtіоns оf соmmеrсіаl bаnks. Іt іs dеtеrmіnеd thаt thе аttrасtіоn оf rеsоurсеs fоr bаnks іs thе bаsіs оf іts асtіvіtіеs аnd рlаys а sіgnіfісаnt rоlе іn іts асtіvе ореrаtіоns. Thе funds аttrасtеd аrе thе mоst luсrаtіvе раrt оf thе rеsоurсе bаsе оf bаnks, whісh еxсееds іts оwn funds sеvеrаl tіmеs. Thе gіvеn сlаssіfісаtіоn оf dероsіt ореrаtіоns shоws а vаrіеty оf tyреs оf dероsіts, рrоvіng thе dеsіrе tо іnсrеаsе thе numbеr оf bаnkіng sеrvісеs tо аttrасt mоst сustоmеrs, аnd thеrеfоrе thеіr funds.

Kеy wоrds: dероsіt, dероsіt ореrаtіоns, rеsоurсе bаsе, dероsіt ореrаtіоns оrgаnіzаtіоn, dероsіt роrtfоlіо, dероsіt роlісy, tіmе dероsіts.

Завантажити статтю (pdf)