Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бедрадіна Г.К. Заходи забезпечення управління якістю послуг туристичних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано науково-методичній підхід до управління якістю послуг туристичних підприємств, який ґрунтується на принципах процесного менеджменту. Доведено, що за умов конкуренції найбільш реальним засобом досягнення лідерського положення є реалізація стратегії менеджменту якості на основі інтегрованого механізму управління якістю послуг, орієнтованого на побудову довготермінових відносин зі споживачами. Розроблено модель формування системи управління якістю послуг на засадах постійного вдосконалення якості бізнес-процесів та заходів підвищення якості послуг туристичного підприємства.

Ключові слова: якість туристичних послуг, система управління якістю послуг, підприємства сфери туризму, процесний підхід, споживачі послуг.

АННОТАЦИЯ
В статье предлагается научно-методический подход к управлению качеством услуг туристических предприятий, основанный на принципах процессного менеджмента. Доказано, что в условиях конкуренции наиболее реальным средством достижения лидерских положений является реализация стратегии менеджмента качества на основе интегрированного механизма управления качеством услуг, ориентированного на построение долгосрочных отношений с потребителями. Разработана модель формирования системы управления качеством услуг на основе постоянного совершенствования качества бизнес-процессов и мер повышения качества услуг туристического предприятия.

Ключевые слова: качество туристических услуг, система управления качеством услуг, предприятия сферы туризма, процессный подход, потребители услуг.

АNNOTATION
The scientific-methodical approach to quality management of tourism enterprises is proposed, based on the principles of process management. It has been proved that in conditions of competition, the most realistic way to achieve leadership positions is to implement a quality management strategy based on an integrated quality management mechanism aimed at building long-term relationships with consumers. The model of the formation of a quality management system based on the continuous improvement of the quality of business processes and measures to improve the quality of the services of a tourist enterprise is developed.

Key words: quality of tourist services, quality management system, tourism enterprises, process approach, consumers of services.

Завантажити статтю (pdf)