Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Романюк М.Д., Смутчак З.В. Проблема освітньої міграції в аспекті реформування вищої освіти

АНОТАЦІЯ
Охарактеризовано сутність та особливості освітньої міграції, яка становить загрозу соціально-економічному розвитку країни та сталому розвитку суспільства. Зазначено основні причини, через які українські випускники вибирають зарубіжні вищі навчальні заклади. Визначено основні загрози та потенційні можливості освітньої міграції. Окреслено певні вигоди та витрати, пов’язані з освітніми міграційними переміщеннями. Запропоновано напрями стабілізації освітньої міграції в Україні, яка має зайняти гідне місце в міграційній політиці держави.

Ключові слова: міграція, освітня міграція, вищі навчальні заклади, освітня мобільність, демографічний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Охарактеризованы сущность и особенности образовательной миграции, которая представляет угрозу социально-экономическому развитию страны и устойчивому развитию общества. Указаны основные причины, по которым украинские выпускники выбирают зарубежные высшие учебные заведения. Определены основные угрозы и потенциальные возможности образовательной миграции. Определены выгоды и затраты, связанные с образовательными миграционными перемещениями. Предложены направления стабилизации образовательной миграции в Украине, которая должна занять достойное место в миграционной политике государства.

Ключевые слова: миграция, образовательная миграция, высшие учебные заведения, образовательная мобильность, демографический потенциал.

АNNOTATION
The essence and peculiarities of educational migration, which threatens social and economic development of the country and sustainable development of society, are characterized. The main reasons why Ukrainian graduates choose foreign higher educational institutions are indicated. The main threats and potential opportunities of educational migration are determined. Some benefits and costs associated with educational migratory movements are outlined. The directions of stabilization of educational migration in Ukraine are proposed, which should take a worthy place in the country's migratory policy.

Keywords: migration, educational migration, universities, educational mobility, demographic potential.

Завантажити статтю (pdf)