Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Віблий П.І., Лащик І.І., Хоркава Н.Б. Сучасний стан та тенденції капітальних інвестицій у Львівській області

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано підходи науковців до трактування поняття «капітальні інвестиції». На основі статистичних даних проаналізовано обсяг та динаміку капітальних інвестицій Львівської області за видами економічної діяльності. Визначено, що найбільший обсяг капітальних інвестицій припадає на будівельну сферу Львівської області. Проаналізовано динаміку змін у структурі капітальних інвестицій у будівництво Львівської області. За результатами розрахунків абсолютних і відносних величин капітальних інвестицій у динаміці виокремлено найбільш інвестиційно привабливі види економічної діяльності в регіоні.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна привабливість, регіон, Львівська область.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы ученых к трактовке понятия «капитальные инвестиции». На основе статистических данных проанализированы объем и динамика капитальных инвестиций Львовской области по видам экономической деятельности. Определено, что наибольший объем капитальных инвестиций приходится на строительную сферу Львовской области. Проанализирована динамика изменений в структуре капитальных инвестиций в строительство Львовской области. По результатам расчетов абсолютных и относительных величин капитальных инвестиций в динамике выделены наиболее инвестиционно привлекательные виды экономической деятельности в регионе.

Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, Львовская область.

ANNOTATION
The article analyzes the approaches of scientists to the interpretation of the concept of “capital investment”. On the basis of statistical data, the volume and dynamics of capital investments in the L’viv region by types of economic activity are analyzed. It is determined that the largest volume of capital investments falls on the construction industry of L’viv region. The dynamics of changes in the structure of capital investments in the construction of the L’viv region is analyzed. According to the calculations of absolute and relative values of capital investments in dynamics, the most investment-attractive types of economic activity in the region are identified.

Key words: investments, capital investments, investment attractiveness, region, L’viv region.

Завантажити статтю (pdf)