Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Задорожна О. Г. Від економіки до господарства: основні методологічні засади антикризового парадигмального переходу до формату постнекласичної економічної науки

АНОТАЦІЯ
У статті показано, що перехід у формат нової постнекласичної економічної науки має відбуватися через розрізнення феноменів економіки і господарства. Це сприяє виходу з кризового стану неокласичної економічної науки через дослідження внутрішнього духовного світу господарюючої особистості. Методологія постнекласичної економічної науки базується на трьох положеннях: єдиній триіпостасній духовно-біо-соціальній природі людини; свободі-відповідальності людини як глибинному архетипі розгортання її життєдіяльності; уномі людяності, що включає в себе геном (біологічне) і мемон (культурно-соціальне), потенційно задає вектор для реального благосного господарювання. Триалектика як головний метод постнекласичних людиномірних досліджень базується на онтологічному положенні про триіпостасну природу господарюючої людини; у практичному плані дає змогу обґрунтувати і розробити нову антикризову стратегію духовно-ноосферно-сталого господарського розвитку, реалізація якої сприятиме зростанню добробуту населення.

Ключові слова: постнекласична економічна наука, триіпостасна духовно-біо-соціальна природа людини, уном людяності, стратегія духовно-ноосферно-сталого господарського розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье показано, что переход в формат новой постнеклассической экономической науки должен осуществляться посредством разграничения феноменов экономики и хозяйства. Это способствует выходу из кризисного состояния неоклассической экономической науки через исследование внутреннего духовного мира хозяйствующей личности. Методология постнеклассической экономической науки базируется на трех положениях: единой триипостасной духовно-био-социальной природе человека; свободе-ответственности человека как глубинного архетипа развертывания его жизнедеятельности; уноме человечности, который включает в себя геном (биологическое) и мемон (культурно-социальное), потенциально задает вектор для реального благостного хозяйствования. Триалектика как главный метод постнеклассических человекомерных исследований базируется на онтологическом положении о триипостасной природе хозяйствующего человека; в практическом плане позволяет обосновать и разработать новую антикризисную стратегию духовно-ноосферно-устойчивого хозяйственного развития, реализация которой поспособствует повышению благосостояния населения.

Ключевые слова: постнеклассическая экономическая наука, триипостасная духовно-био-социальная природа человека, уном человечности, стратегия духовно-ноосферно-устойчивого хозяйственного развития.

ANNOTATION
The article shows that the transition to the format of a new post-non-classical economic science should be carried out through differentiation of economic and economic phenomena. This facilitates the exit from the crisis state of the neoclassical economic science through the study of the inner spiritual world of the economic personality. The methodology of post-non-classical economic science is based on three propositions: a single tri-static spiritual-bio-social nature of man; freedom-responsibility of man as a deep archetype of the development of his life activity; une humanity, which includes the genome (biological) and the memon (cultural and social), potentially sets the vector for a real good management. Trialectics as the main method of post-nonclassical human-dimensional research is based on the ontological position about the tri-static nature of the managing person; in practical terms, allows to substantiate and develop a new anti-crisis strategy of spiritually-noospheric-sustainable economic development, the implementation of which will contribute to the improvement of the well-being of the population.

Keywords: post-non-classical economic science, tri-static spiritual-bio-social nature of man, unicity of humanity, strategy of spiritually-noospheric-sustainable economic development.

Завантажити статтю (pdf)