Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Дуднік Б.Е. Дослідження конкурентоспроможності товарів власних торгових марок торговельних мереж України

АНОТАЦІЯ
У кризових умовах економіки посилення конкуренції у сфері роздрібної торгівлі, що вимагає від підприємств торгівлі пошуку та впровадження нових способів досягнення переваг над конкурентами, актуальним є впровадження власних торгових марок. У статті було досліджено конкурентоспроможність товарів власних торгових марок роздрібних посередників та аналогічних брендових товарів виробників (на прикладі вафель «Артек») із використанням функції споживчої корисності та розроблено рекомендації у напрямі підвищення конкурентоспроможності товарів власних торгових марок.

Ключові слова: власна торгова марка, бренд, торговельна мережа, конкурентоспроможність товару, підвищення іміджу.

АННОТАЦИЯ
В кризисных условиях экономики усиление конкуренции в сфере розничной торговли требует от предприятий торговли поиска и внедрения новых способов достижения преимуществ над конкурентами, актуальным является внедрение собственных торговых марок. В статье были исследованы конкурентоспособность товаров собственных торговых марок розничных посредников и аналогичных брендовых товаров производителей (на примере вафель «Артек») с использованием функции потребительской полезности и разработаны рекомендации в направлении повышения конкурентоспособности товаров собственных торговых марок.

Ключевые слова: собственная торговая марка, бренд, торговая сеть, конкурентоспособность товара, повышение имиджа.

ANNOTATION
In conditions of economic crisis, increasing competition in the retail sector, which requires the trade enterprises to search and implementation of new ways to achieve competitive advantages, the founding of their own trademarks is relevant. In the article the competitiveness of their own trade mark products of retail intermediaries and similar brand products of manufacturers (for example, «Artek» wafers) using the function of consumer utility is researched, developed recommendations in order to increase the competitiveness of own trademarks of retail intermediaries.

Key words: own trade mark, brand, trading network, product competitiveness, reputation improvement.

Завантажити статтю (pdf)