Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Грановська В.Г., Стукан Т.М. Інноваційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізований сучасний інновацій розвиток агарних підприємств як один із головних факторів забезпечення конкурентоспроможності. Розглянуті нові інноваційні форми техніко-технологічного оновлення виробництва. Розкрито основні чинники, які перешкоджають повноцінному розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Приведений аналіз фінансування інноваційних досліджень і розробок за видами робіт і секторами науки. Визначені складники інноваційної моделі конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.

Ключові слова: інноваційний розвиток, агроінновації, інноваційна модель, інноваційний продукт, економічне зростання.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано современное инновационное развитие аграрных предприятий как один из главных факторов обеспечения конкурентоспособности. Рассмотрены новые инновационные формы технико-технологического обновления производства. Раскрыты основные факторы, которые препятствуют полноценному развитию инновационной деятельности отечественных предприятий. Приведен анализ финансирования инновационных исследований и разработок по видам работ и секторам науки. Определены составляющие инновационной модели конкурентоспособного развития аграрных предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, агроинновации, инновационная модель, инновационный продукт, экономический рост.

ANNOTATION
The article analyzes modern innovations in the development of agrarian enterprises as one of the main factors of providing competitive. New innovative forms of technical and technological updating of production are considered. The main factors hindering the full development of innovation activity of domestic enterprises are revealed. The analysis of financing of innovative researches and developments by types of works and sectors of science is given. The components of the innovative model of competitive development of agrarian enterprises are determined.

Key words: innovative development, agronomy innovation, innovative model, innovative product, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)