Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чабанюк О.М., Кузьмінська К.І. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств ресторанного господарства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті особливості управлінського обліку як складової частини обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства, що охоплює систему управління підприємством загалом, включаючи стратегічний менеджмент, продуктивну оцінку компанії та її підрозділів, контроль та планування діяльності. Звернено увагу на те, що система створюється за рішенням адміністрації підприємства та передбачає збирання та групування як фінансової, так і нефінансової інформації, забезпечує оцінку показників фінансово-господарської діяльності та показників стратегічного розвитку. Висвітлено теоретичні аспекти системи управлінського обліку, яка призначена для надання керівникам підприємства інформації та дає змогу управляти та координувати бізнес-процеси. Означено вплив бухгалтерського обліку та аналізу на систему управління підприємством. Звернуто увагу на особливості функціонування системи управлінського обліку у ресторанних підприємствах, яка встановлена у тісному взаємозв’язку й охоплює всі рівні організаційної структури управління.

Ключові слова: управлінський облік, прибуток, підприємство ресторанного господарства, аналіз, стратегічне управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности управленческого учета как составной части учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью предприятия, которая охватывает систему управления предприятием в целом, включая стратегический менеджмент, продуктивную оценку компании и ее подразделений, контроль и планирование деятельности. Обращено внимание на то, что система создается по решению администрации предприятия и предусматривает сбор и группировку как финансовой, так и нефинансовой информации, обеспечивает оценку показателей финансово-хозяйственной деятельности, показателей стратегического развития. Освещены теоретические аспекты системы управленческого учета, которая предназначена для предоставления руководителям предприятия информации, позволяющей управлять и координировать бизнес-процессы. Определено влияние бухгалтерского учета и анализа на систему управления предприятием. Обращено внимание на особенности функционирования системы управленческого учета на ресторанных предприятиях, которая формируется в тесной связи и охватывает все уровни организационной структуры управления.

Ключевые слова: управленческий учет, прибыль, предприятие ресторанного хозяйства, стратегическое управление.

АNNOTATION
The article deals with management accounting which covers the enterprise management system as a whole, as an integral part of the accounting and analytical support for managing the activities of the enterprise, including strategic management, performance appraisal of the company, its divisions, and control and planning of the activities. Attention is drawn to the system is created by decision of the Enterprise Administration and involves gathering and grouping of both financial and non-financial information, provides an assessment of the indicators of financial and economic activities and strategic development indicators. The theoretical aspects of the management accounting system which designed to provide managers of enterprise with information and enables to manage and coordinate business processes. The influence of accounting and analysis on the management system of the enterprise. Attention is drawn to the peculiarities of that management accounting system at the restaurant enterprises is established in close relationship and which cover all levels of organizational structure of the management.

Key words: management accounting, profit, restaurant enterprises, analysis, strategic management.

Завантажити статтю (pdf)