Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бразілій Н.М., Крот Ю.М. Особливості впровадження комп’ютерних бухгалтерських програм на підприємстві в сучасних умовах господарювання

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні проблеми щодо впровадження комп’ютерних бухгалтерських програм на підприємствах у сучасних економічних умовах. Доведено необхідність застосування в процесі здійснення обліково-аналітичної роботи на підприємстві спеціального програмного продукту і подальшого використання всієї бухгалтерії на ЕОМ. Визначено переваги автоматизації бухгалтерського обліку перед традиційним способом ведення бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим наведено послідовність процесу впровадження бухгалтерських програм у діяльність підприємств, що забезпечить ефективність функціонування системи обліку і звітності та її подальший розвиток.

Ключові слова: автоматизація бухгалтерського обліку, ЕОМ, інформаційні системи і технології, конфігурації бухгалтерської програми, інтерфейс користувачів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы по внедрению компьютерных бухгалтерских программ на предприятиях в современных экономических условиях. Доказана необходимость применения в процессе осуществления учетно-аналитической работы на предприятии специального программного продукта и дальнейшего использования всей бухгалтерии на ЭВМ. Определены преимущества автоматизации бухгалтерского учета перед традиционным способом ведения бухгалтерского учета. В связи с этим представлена последовательность процесса внедрения бухгалтерских программ в деятельность предприятий, что обеспечит эффективность функционирования системы учета и отчетности и ее дальнейшее развитие.

Ключевые слова: автоматизация бухгалтерского учета, ЭВМ, информационные системы и технологии, конфигурации бухгалтерской программы, интерфейс пользователей.

ANNOTATION
In the article the main problems on introduction of computer accounting programs at enterprises in modern economic conditions are considered. The necessity of application in the process of accounting and analytical work at the enterprise of a special software product and the further use of all bookkeeping on a computer was proved. The advantages of automation of accounting before the traditional method of accounting are determined. In this connection, the sequence of the process of introduction of accounting programs in the activities of enterprises is presented, which will ensure the efficiency of the accounting system and its further development.

Key words: automation of accounting, computer, information systems and technologies, accounting program configurations, user interface.

Завантажити статтю (pdf)