Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чмутова І.М., Мовчан А.С. Визначення рівня активності залучення банківських ресурсів

АНОТАЦІЯ
У статті визначено рівень активності залучення ресурсів банками України з урахуванням його взаємозв’язків з надійністю та прибутковістю банків. Здійснено розподіл банків України на групи відповідно до високого, середнього, низького рівнів надійності за коефіцієнтом миттєвої ліквідності та співвідношенням кредитного портфеля та резервів під знецінення кредитів методом кластерного аналізу. На основі теоретичного узагальнення сформовано перелік показників активності залучення банківських ресурсів, таких як коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів, коефіцієнт активності залучення строкових депозитів, питома вага коштів фізичних осіб у зобов’язаннях, частка коштів на вимогу у зобов’язаннях банку. Розраховано інтегральний показник активності залучення ресурсів банками України методом таксономії, встановлено рівні інтегрального показника (високий, середній, низький) із застосуванням методу шкалювання за правилом «трьох сигм». З використанням побудованих інтервальних шкал рівні інтегрального показника активності залучення ресурсів зіставлені з рівнями надійності банків України. Підтверджено гіпотезу про залежність активності залучення ресурсів від надійності банку, спростовано гіпотезу про залежність активності залучення ресурсів від прибутковості банку.

Ключові слова: банківські ресурси, активність залучення ресурсів, інтегральний показник, надійність, прибутковість.

АННОТАЦИЯ
В статье определен уровень активности привлечения ресурсов банками Украины с учетом его взаимосвязей с надежностью и доходностью банков. Осуществлено распределение банков Украины на группы в соответствии с высоким, средним, низким уровнями надежности по коэффициенту мгновенной ликвидности и соотношению кредитного портфеля и резервов под обесценение кредитов методом кластерного анализа. На основе теоретического обобщения сформирован перечень показателей активности привлечения банковских ресурсов, таких как коэффициент активности привлечения заемных и привлеченных средств, коэффициент активности привлечения срочных депозитов, удельный вес средств физических лиц в обязательствах, доля средств до востребования в обязательствах банка. Рассчитан интегральный показатель активности привлечения ресурсов банками Украины методом таксономии, установлены уровни интегрального показателя (высокий, средний, низкий) с применением метода шкалирования по правилу «трех сигм». С использованием построенных интервальных шкал уровни интегрального показателя активности привлечения ресурсов сопоставлены с уровнями надежности банков Украины. Подтверждена гипотеза о зависимости активности привлечения ресурсов от надежности банка, опровергнута гипотеза о зависимости активности привлечения ресурсов от прибыльности банка.

Ключевые слова: банковские ресурсы, активность привлечения ресурсов, интегральный показатель, надежность, прибыльность.

АNNOTATION
The level of activity of attracting resources by banks of Ukraine, taking into account its interconnections with the reliability and profitability of banks is determined in the article. The distribution of Ukrainian banks into groups according to the high, medium, low levels of reliability by acid test and the ratio of the credit portfolio to provisions for depreciation of loans by cluster analysis is carried out. On the basis of theoretical generalization, a list of indicators of activity of attraction of bank resources has been formed: activity ratio of attraction of borrowed funds and funds raised, activity ratio of attraction of fixed-term deposits, share of funds of individuals in liabilities, share of funds on demand deposits in liabilities of the bank. The integral indicator of the activity of the attraction of resources by banks of Ukraine is calculated by the method of taxonomy, the levels of the integral index (high, medium, low) with the use of the method of scaling according to the “three sigma” rule are set. Using the interval scales which were built, levels of the integral indicator of the attraction of resources were compared with the levels of the reliability and profitability of Ukrainian banks. The hypothesis about the dependence of the attraction of resources on the reliability of the bank is confirmed and the hypothesis about the dependence of the attraction of resources on the profitability of the bank is refuted.

Key words: bank resources, activity of attraction of resources, integral index, reliability, profitability.

Завантажити статтю (pdf)