Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Федотова Ю.В. Теоретичні засади реалізації принципів смарт-економіки шляхом формування високотехнологічних кластерів

АНОТАЦІЯ
Розглянуто характерні риси постіндустріального суспільства, виділено критерії оцінки відповідності національної економіки його принципам. Встановлено, що технологічна структура економіки України відзначається домінуванням сеедньо– та низькотехнологічних виробництв. Зазначено, що новим етапом становлення концепцій економічного знання є смарт-економіка, яка орієнтована на комплексну модернізацію та інноваційний розвиток виробничих секторів на основі технологій нового покоління. Проаналізовано світовий досвід функціонування високотехнологічних кластерів, як сучасних господарських об’єднань, у яких досягається ефективна співпраця науки, освіти, органів державного управління та представників сфери бізнесу.

Ключові слова: смарт-економіка, постіндустріальне суспільство, технологія, господарське об’єднання, кластер.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены характерные черты постиндустриального общества, выделены критерии оценки соответствия национальной экономики его принципам. Определено, что технологическая структура экономики Украины определяется доминированием средне– и низкотехнологичных производств. Выявлено, что новым этапом эволюции концепций экономических знаний является смарт-экономика, ориентированная на комплексную модернизацию и инновационное развитие производственных секторов на основе технологий нового поколения. Проанализирован мировой опыт функционирования высокотехнологичных кластеров, как современных хозяйственных объединений, в которых достигается эффективное взаимодействие науки, образования, органов государственного управления и представителей сферы бизнеса.

Ключевые слова: смарт-экономика, постиндустриальное общество, технология, хозяйственное объединение, кластер.

АNNOTATION
In the article, the features of post-industrial society were characterized and criteria for assessment of their conformity with the national economy were marked. It is stated that technological structure of the economy of Ukraine is determined by the dominance of medium– and low-tech industries. It is found that a new evolution stage of the concepts of economic knowledge is a smart economy that focuses on a comprehensive modernization and innovative development of the productive sectors based on next-generation technologies. The global experience of high-tech clusters as modern economic entities, within which the effective interaction of science, education, government, and representatives of business sectors is achieved, was analyzed.

Keywords: smart economy, post-industrial society, technology, business association, cluster.

Завантажити статтю (pdf)