Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Турова Л.Л., Слюсар Л.А. Система побудови управлінського обліку в Україні: теорія і практика

АНОТАЦІЯ
Стаття розкриває актуальність системи побудови управлінського обліку в Україні як ключового елемента підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано ефективність впровадження світового досвіду поряд з вітчизняною практикою управління. Визначено, наскільки тісним є взаємозв’язок теоретичного підходу ведення внутрішньогосподарського обліку з практичним застосуванням.

Ключові слова: управлінський (внутрішньогосподарський) облік, оперативність, планування, прогнози, менеджмент, стимулювання.

АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает актуальность системы построения управленческого учета в Украине как ключевого элемента повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. Обоснована эффективность внедрения мирового опыта наряду с отечественной практикой управления. Определено, насколько тесна взаимосвязь теоретического подхода ведения внутрихозяйственного учета с практическим применением.

Ключевые слова: управленческий (внутрихозяйственный) учет, оперативность, планирование, прогнозы, менеджмент, стимулирование.

АNNOTATION
This article reveals the relevance of management accounting system construction in Ukraine as a key element of improving the competitiveness of domestic enterprises. The effectiveness of the implementation of international experience along with domestic management practice is proved. It is determined how close is the relationship of the approach to keeping internal accounting and practical application.

Keywords: management (internal) accounting, efficiency, planning, forecasts, management, promotion.

Завантажити статтю (pdf)