Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шацька З.Я., Матюшко Н.Г. Особливості формування стратегічного набору підприємствами різних типів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано еволюцію поняття «стратегія» починаючи з давньогрецьких часів і до сьогодення. Визначено п’ять основних підходів до трактування поняття «стратегія» як план, позиція, принцип та перспектива. Розкрито підходи до формування стратегії науковими школами стратегії. Показано зміну підходів до формування стратегії в еволюції систем управління підприємством, а саме на етапах бюджетування, довгострокового планування, стратегічного планування та стратегічного управління. Визначено, що місце та роль підприємства, яке воно займе на ринку у зовнішньому середовищі, пов’язане із формуванням особливого стратегічного набору. Обґрунтовано вибір стратегії будь-якого рівня зі стратегічного набору для великих, середніх та малих підприємств.

Ключові слова: стратегія підприємства, стратегічний набір підприємства, корпоративна стратегія, конкурентна стратегія, функціональна стратегія, конкретна стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована эволюция понятия «стратегия» начиная с древнегреческих времен и до настоящего. Определены пять основных подходов к трактованию понятия «стратегия» как план, позиция, принцип и перспектива. Раскрыты подходы к формированию стратегии научными школами стратегии. Показано изменение подходов к формированию стратегии в эволюции систем управления предприятием, а именно на этапах бюджетирования, долгосрочного планирования, стратегического планирования и стратегического управления. Определено, что место и роль предприятия, которое оно займет на рынке во внешней среде, связано с формированием особого стратегического набора. Обоснован выбор стратегии любого уровня из стратегического набора для больших, средних и малых предприятий.

Ключевые слова: стратегия предприятия, стратегический набор предприятия, корпоративная стратегия, конкурентная стратегия, функциональная стратегия, конкретная стратегия.

ANNOTATION
The article analyzes the evolution of the concept of “strategy” since ancient Greek times to the present. It identifies five main approaches to interpretation of the concept of “strategy” as a plan, position, principles and perspectives. Approaches to strategy formation by the research schools of strategy are revealed. The change of approaches to strategy development in the evolution of management systems of enterprise, namely, at the stages of budgeting, long-term planning, strategic planning and strategic management is shown. It is determined that the place and role of the company, which it will take in the market in the external environment is associated with the formation of special strategic recruitment. The choice of strategy at all levels of the strategic set justified for large, medium and small enterprises.

Keywords: strategy of enterprise, strategic recruitment by enterprise, corporate strategy, competitive strategy, functional strategy, specific strategy.

Завантажити статтю (pdf)