Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Славкова О.П., Гаркуша С.А. Впровадження автоматизації обліку: вимоги та підхід

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто питання теоретичного обґрунтування впровадження автоматизації обліку на підприємствах. Наведено роль бухгалтерської інформації для керівництва підприємства. Визначено етапи автоматизації облікових процесів. Виділено хронологічний порядок процесу налаштування програми в залежності від вимог підприємства. Для автоматизації обліку підприємств запропонований і сформульований відповідний підхід.

Ключові слова: автоматизація обліку, бухгалтерська інформація, програмний продукт, спеціалізовані програми, бухгалтерський облік.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы теоретического обоснования внедрения автоматизации учета на предприятиях и роль бухгалтерской информации для руководства предприятия. Определены этапы автоматизации учетных процессов. Выделен хронологический порядок процесса настройки программы в зависимости от требований предприятия. Для автоматизации учета предприятий предложен и сформулирован соответствующий подход.

Ключевые слова: автоматизация учета, бухгалтерская информация, программный продукт, специализированные программы, бухгалтерский учет.

АNNOTATION
The article is devoted to theoretical justification for introducing of automation of accounting in enterprises. The role of accounting information for management of the enterprise is given. The stages of automation of accounting processes are defined. Chronological order of the process of configuration depending on the requirements of the company is determined. The appropriate approach to accounting automation of enterprises is proposed and formulated.

Keywords: automation of accounting, accounting information, software, specialized programs, accounting.

Завантажити статтю (pdf)