Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Захарчин Г.М., Космина Ю.М. Інституційні аспекти управління поведінкою персоналу підприємства

АНОТАЦІЯ
Обгрунтована об’єктивна потреба використання інституційних механізмів в управлінні поведінкою персоналу підприємства. Доведено доцільність створення інституційного блоку у складі відділу управління персоналом для вироблення сучасних поведінкових технологій; запропонована структура і функціональні обов’язки цього блоку. Висвітлена необхідність розгляду трансакційних витрат у контексті трансакції управління, пов’язаних із поведінкою персоналу.

Ключові слова: інститут, інституційний механізм, інституціональне середовище, управління персоналом, поведінка
персоналу, правила поведінки, координаційний ефект, трансакційні витрати.

АННОТАЦИЯ
Обоснована объективная необходимость использования институциональных механизмов в управлении поведением персонала предприятия. Доказана целесообразность создания институционального блока в составе отдела управленияперсоналом для выработки современных поведенческих технологий; предложена структура и функциональные обязанности этого блока. Освещена необходимость рассмотрения трансакционных издержек в контексте транзакции управления, связанных с поведением персонала.

Ключевые слова: институт, институциональный механизм, институциональная среда, управление персоналом, поведение персонала, правила поведения, координационный эффект, трансакционные издержки.

ANNOTATION
An objective need for application of institutional mechanisms in personnel behavior management is justified. Expediency of establishing an institutional unit within the HR department for the development of modern behavioral technologies is proved; structure and functional responsibilities of this block are proposed. The need to consider transaction costs in the context of a transaction management related to the personnel behavior is highlighted.

Keywords: institution, institutional mechanism, institutional environment, HR management, personnel behavior, code of conduct, coordination effect, transaction costs.

Завантажити статтю (pdf)