Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Арзамасова О.В. Дефініція «кадровий потенціал»: дослідження сутності

АНОТАЦІЯ
Проблема з’ясування суті кадрового потенціалу, підходів до його тлумачення, меж використання є базою, першоосновою організації його розвитку. Кадровий потенціал може бути описаний з різних позицій залежно від кількісних і якісних характеристик. Можливість опису дозволяє здійснювати його оцінку у вартісних категоріях, яка особливо актуальна, так як допомагає отримати реальне уявлення про роль кадрового ресурсу у соціально-економічному розвитку українського суспільства.

Ключові слова: потенціал, кадри, трудовий потенціал, кадровий потенціал, держава, кадровий потенціал держави.

АННОТАЦИЯ
Проблема выяснения сути кадрового потенциала, подходов к его толкованию, границ использования является базой, первоосновой организации его развития. Кадровый потенциал может быть описан с разных позиций в зависимости от количественных и качественных характеристик. Возможность описания позволяет осуществлять его оценку в стоимостных категориях, которая особенно актуальна, так как помогает получить реальное представление о роли кадрового ресурса в социально-экономическом развитии украинского общества.

Ключевые слова: потенциал, кадры, трудовой потенциал, кадровый потенциал, государство, кадровый потенциал государства.

ANNOTATION
The problem of ascertaining the nature of human resources, approaches to its interpretation, and limits of use is the basis, the very foundation of its development. Human resources can be described from different positions depending on the quantity and quality characteristics. The ability to describe it allows conducting assessment of cost categories, which is particularly relevant, because it helps to get a real understanding of the role of human resources in social and economic development of Ukrainian society.

Keywords: potential, human resources, labor potential, human resources potential, state, human potential of state.

Завантажити статтю (pdf)