Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ніколаєнко Ю.В., Сакун О.С. Банківське кредитування як джерело фінансування діяльності локальних інноваційних центрів

АНОТАЦІЯ
Досліджено роль комерційних банків у фінансуванні інноваційних центрів в Україні. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод і системний підхід. На підставі системного підходу використано методи економічного, фінансового та управлінського аналізу проблем і особливостей банківського кредитування інноваційних центрів. Виявлено основні проблеми участі банків у кредитуванні інноваційної діяльності та запропоновано шляхи їх подолання. Вказано перспективи співпраці комерційних банків та інноваційних центрів. Наголошено на необхідності активної участі держави у створенні сприятливих умов для банківського кредитування інноваційної сфери.

Ключові слова: інноваційні центри, комерційні банки, банківське кредитування, державне гарантування, сек’юритизація, облік цінних паперів.

АННОТАЦИЯ
Исследована роль коммерческих банков в финансировании инновационных центров в Украине. Методологической основой исследования является диалектический метод и системный подход. На основе системного подхода использованы методы экономического, финансового и управленческого анализа проблем и особенностей банковского кредитования инновационных центров. Выявлены основные проблемы участия банков в кредитовании инновационной деятельности и предложены пути их преодоления. Указаны перспективы сотрудничества коммерческих банков и инновационных центров. Отмечается необходимость непосредственного участия государства в создании благоприятных условий для банковского кредитования инновационной сферы.

Ключевые слова: инновационные центры, коммерческие банки, банковское кредитование, государственное гарантирование, секъюритизация, учет ценных бумаг.

АNNOTATION
The research of the role of commercial banks in financing innovative centers in Ukraine is the basic task of the article. The dialectical method and system approach are methodological basis of research. The methods of economic, financial and administrative analysis of problems and features of the bank crediting of innovative centers are used on the basis of system approach. The basic problems of banks’ participation in crediting of innovative activity are found out and the ways of their overcoming are offered. Prospects of collaboration of commercial banks and innovative centers are indicated. The importance of participation of the state in creation of favourable terms for the bank crediting of innovative sphere is emphasized.

Keywords: innovative centers, commercial banks, bank crediting, state guarantee, securitization, account of securities.

Завантажити статтю (pdf)