Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Багацька К.В., Розіна Я.Е. Формування власного капіталу підприємств харчової промисловості: оптимізаційний підхід

АНОТАЦІЯ
Досліджено джерела формування власного капіталу підприємств харчової промисловості. Проведено порівняльний аналіз структури власного капіталу вибірки середніх та великих підприємств зі структурою по харчовій галузі загалом. Розглянуто вибірку підприємств харчової промисловості у вигляді умовного інвестиційного портфеля та запропоновано оптимізацію його структури на основі обмежень за допустимим рівнем ризику і та дохідності. Розроблено пропозиції щодо можливості використання запропонованого оптимізаційного підходу при виборі потенційних об’єктів для інвестування, а також при формуванні цільової структури капіталу відповідно до еталону, отриманого в результаті оптимізації.

Ключові слова: капітал, власний капітал, інвестиції, умовний інвестиційний портфель,оптимізація портфеля.

АННОТАЦИЯ
Исследовано источники формирования собственного капитала предприятий пищевой промышленности. Проведен сравнительный анализ структуры собственного капитала выборки средних и крупных предприятий со структурой по пищевой отрасли в целом. Рассмотрена выборка предприятий пищевой промышленности как условный инвестиционный портфель и предложена оптимизация структуры портфеля на основе ограничений по допустимому уровню риска и доходности. Разработаны предложения по возможности использования предложенного оптимизационного подхода при выборе потенциальных объектов для инвестирования, а также при формировании целевой структуры капитала в соответствии с эталоном, полученным в результате оптимизации.

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, инвестиции, условный инвестиционный портфель, оптимизация портфеля.

ANNOTATION
The sources of the food industry equity capital formation are investigated. A comparative analysis of equity structure in sample of medium and large enterprises belonging to food industry was held. A sample of the food industry enterprises was considered. This sample is reviewed as provisional investment portfolio. The optimization of the structure based on restrictions of acceptable risk levels and return is proposed. The authors developed suggestions about possibility to use this proposed optimization approach in the choice of potential investment object, as well as the formation of the target capital structure according to the standard, derived from the optimization.

Keywords: capital, equity capital, investments, conventional investment portfolio, portfolio optimization.

Завантажити статтю (pdf)