Архів номерів

2017 15 16 17 18    
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Васильєва Т.А., Пересадько Г.О. Оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції промислових підприємств в контексті стратегічних засад маркетингових досліджень

АНОТАЦІЯ
Пріоритетним вектором формування стратегічної політики промислових підприємств є досягнення стабільної ринкової позиції. Базисом формування конкурентоспроможної ринкової позиції підприємств є наявність конкурентних переваг на ринку збуту, які повинні стати ключовим елементом маркетингових досліджень конкурентного середовища промислових підприємств. В роботі обґрунтовано важливість оцінювання не стільки наявності конкурентних переваг промислових підприємств, скільки умов та факторів впливу, які забезпечили її наявність. Важливим стає необхідність забезпечення не стільки конкурентної ринкової позиції підприємства в певний момент часу, скільки її динамічної стійкості та адаптивності. В роботі обґрунтовано методологію організації стратегічного маркетингового дослідження через оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції. Основними елементами даного оцінювання є визначення: чутливості ринкової позиції підприємства до змін у конкурентних перевагах; типу стратегії, виходячи з наявності конкурентних переваг, здобутих від впливом зовнішніх чи внутрішніх чинників середовища; ймовірності використання та дотримання в майбутньому підприємством певної стратегії на основі дискримінантного аналізу.

Ключові слова: ринкова позиція, динамічна стійкість, конкурентна перевага, промислове підприємство, маркетингові дослідження.

АННОТАЦИЯ
Приоритетным вектором формирования стратегической политики промышленных предприятий является достижение стабильной рыночной позиции. Основой формирования конкурентоспособной рыночной позиции предприятий является наличие конкурентных преимуществ на рынке сбыта, которые должны стать ключевым элементом маркетинговых исследований конкурентной среды промышленных предприятий. В работе обоснована важность оценивания не столько наличии конкурентных преимуществ промышленных предприятий, сколько условий и факторов влияния, которые обеспечили ее наличие. Важным становится необходимость обеспечения не столько конкурентной рыночной позиции предприятия в определенный момент времени, сколько ее динамической устойчивости и адаптивности. В работе обосновано методологию организации стратегического маркетингового исследования через оценивание динамической устойчивости рыночной позиции. Основными элементами данного оценивания является определение: чувствительности рыночной позиции предприятия к изменениям в конкурентных преимуществах; типа стратегии, исходя из наличия конкурентных преимуществ, полученных под воздействием внешних или внутренних факторов среды; вероятности использования и соблюдения в будущем предприятием определенной стратегии на основе дискриминантного анализа.

Ключевые слова: рыночная позиция, динамическая устойчивость, конкурентное преимущество, промышленное предприятие, маркетинговые исследования.

АNNOTATION
The priority vector of forming the strategic policy of industrial enterprises is achievement of stable market position. The basis for the formation of a competitive market position of enterprises is the availability of competitive market advantages which should become a key element of marketing research of the competitive environment of industrial enterprises. In the paper the importance of estimation not the presence of competitive advantages of industrial enterprises but the conditions and factors of influence that provided its availability is justified. Need to ensure not the competitive market position of the enterprise at a certain point in time, but rather its dynamic stability and adaptability is of great importance. The paper substantiates the methodology of organizing a strategic marketing research through assessing the dynamic stability of a market position. The main elements of this assessment are: the sensitivity of the market position of the enterprise to changes in competitive advantages; type of strategy, based on the availability of competitive advantages obtained under the influence of external or internal environmental factors; probability of using and observing in the future by the enterprise of a certain strategy based on discriminant analysis.

Keywords: market position, dynamic stability, competitive advantage, industrial enterprise, marketing research.

Завантажити статтю (pdf)

Радченко О.В. Вплив доларизації на кон’юнктуру депозитного ринку

АНОТАЦІЯ
У даній статті розглядається поняття доларизації в контексті її впливу на кон’юнктуру депозитного ринку. Виявлено основні причини виникнення доларизації економіки та досліджено основні способи їх усунення. Також визначено, що під час оцінювання загального рівня доларизації економіки обов’язковим етапом аналізу є визначення рівня доларизації на депозитному ринку. В роботі досліджено світову статистику доларизації депозитів, в тому числі, й вітчизняну ситуацію.

Ключові слова: доларизація, депозити, депозитний ринок, кон’юнктура депозитного ринку, доларизація депозитів.

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие долларизации в контексте ее влияния на конъюнктуру депозитного рынка. Выявлены основные причины возникновения долларизации экономики и исследованы основные способы их устранения. Также определено, что при оценке общего уровня долларизации экономики обязательным этапом анализа является определение уровня долларизации на депозитном рынке. В работе проведено исследование мировой статистики долларизации депозитов, в том числе и отечественную ситуацию.

Ключевые слова: долларизация, депозиты, депозитный рынок, конъюнктура депозитного рынка, долларизация депозитов.

ANNOTATION
This article discusses the concept of dollarization in the context of its impact on the conditions of the deposit market. The basic causes of dollarization of the economy were investigated and studied basic ways to address them. Also there was determined that when assessing the general level of dollarization of the economy must step analysis is to determine the level of dollarization of the deposit market. In this work the global statistics of dollarization of deposits, including the national situation, also were studied.

Keywords: deposit, deposit market supply in the deposit market, savings, deposit insurance system.

Завантажити статтю (pdf)

Деркач Т.В. Формування моделі соціально-економічної безпеки у процесі інтеграційної трансформації господарства регіонів

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми і перспективи підвищення соціально-економічної безпеки у процесі інтеграційної трансформації господарства регіонів. Обґрунтовано доцільність активізації міжрегіональної інтеграційної взаємодії як механізму подолання небезпек соціально-економічному середовищу регіонів.

Ключові слова: регіональна економіка, міжрегіональна інтеграція, соціально-економічна безпека, регіональний менеджмент, стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и перспективы повышения социально-экономической безопасности в процессе интеграционной трансформации хозяйства регионов. Обоснована целесообразность активизации межрегионального интеграционного взаимодействия как механизма преодоления опасностей социально-экономической среде регионов.

Ключевые слова: региональная экономика, межрегиональная интеграция, социально-экономическая безопасность, региональный менеджмент, стратегия.

ANNOTATION
In the article the problems and prospects of improving the socio-economic integration of security in the transformation of the region. The expediency of intensification of intra-regional integration interaction as a mechanism to overcome the dangers of socio-economic environment of the region.

Keywords: regional economy, inter-regional integration, social and economic security, regional management strategy.

Завантажити статтю (pdf)

Єрохін С.А. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто схему впливу іноземних інвестиції на різні сторони життєдіяльності суспільства. Визначено тенденції надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України, їх географічну структуру та джерела. Визначено Індекс Інвестиційної Привабливості та дано пояснення низькому рівню інвестиційної привабливості України. Встановлено перелік основних проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України. Запропоновано засади побудови ефективної інвестиційної політики щодо усунення визначених в статті проблем та активізації притоку іноземних інвестицій.

Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена схему влияния иностранных инвестиций на различные стороны жизнедеятельности общества. Определены тенденции поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, их географическую структуру и источники. Определен Индекс инвестиционной привлекательности и дано объяснение низкому уровню инвестиционной привлекательности Украины. Установлен перечень основных проблем привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины. Предложены принципы построения эффективной инвестиционной политики по устранению определенных в статье проблем и активизации притока иностранных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность.

ANNOTATION
In the article the scheme influence of foreign investment on various aspects of society. The trends of foreign direct investment in Ukraine, their geographical structure and source. Investment Attractiveness Index are determined and given an explanation of the low level of investment attractiveness of Ukraine. Established a list of major issues of foreign investment in Ukraine. A framework for designing an effective investment policy to address the problems identified in the article and enhance the inflow of foreign investment.

Keywords: investments, foreign investments, investment policy, investment climate, investment attractiveness.

Завантажити статтю (pdf)

Одношевна О.О., Драницький О.В. Фінансово-економічний механізм обліку і аудиту витрат виробництва продукції тваринництва

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сучасний стан ведення фінансово-економічної діяльності сільськогосподарського підприємства в розрізі здійснення обліку і аудиту витрат на виробництво продукції тваринництва. Наведено проблемні аспекти функціонування даної галузі. Представлені основні напрями удосконалення обліку і аудиту витрат виробництва продукції тваринництва. Наведено шляхи оптимізації первинного обліку продукції тваринництва. Проаналізовано стан здійснення аудиту витрат на виробництво продукції тваринництва. Представлено розроблений механізм оптимального проведення перевірки даного галузі.

Ключові слова: механізм, облік, аудит, витрати, продукція тваринництва.

АННОТАЦИЯ
Проанализировано современное состояние ведения финансово-экономической деятельности сельскохозяйственного предприятия в разрезе осуществления учета и аудита затрат на производство продукции животноводства. Приведено проблемные аспекты функционирования данной отрасли. Представлены основные направления усовершенствования учета и аудиту затрат производства продукции животноводства. Приведено пути оптимизации первичного учета продукции животноводства. Проанализировано состояние осуществления аудита затрат на производство продукции животноводства. Представлено разработанный механизм оптимального проведения проверки данной отрасли.

Ключевые слова: механизм, учет, аудит, затраты, продукция животноводства.

ANNOTATION
To analyze the current state of doing financial-economic activity of agricultural enterprises in the context of the implementation of accounting and audit costs for livestock production. To presents the problematic aspects of the industry. To presents the basic directions of improvement of accounting and audit costs of livestock production. Designed by ways to optimize the primary account animal products. Analyzed state of implementation audit expenditure on livestock production. Presented mechanism of audit of this industry.

Keywords: mechanism, accounting, audit, costs, livestock products.

Завантажити статтю (pdf)