Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Юрченко М.Є. Побудова асимптотичної оцінки ефективності обробки страхових випадків

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається задача пошуку оцінки ефективності функціонування менеджменту страхової компанії. У динамічній постановці цієї проблеми для будь-якої страхової компанії особливий інтерес викликає середнє число заявлених, але не урегульованих до кінця року страхових випадків. Цю кількість можна розглядати як характеристику вищезгаданої ефективності. У роботі розглядається математичне сподівання річної кількості страхових випадків, за якими було звернення, але які не були врегульовані. Знайдено асимптотично незміщену оцінку кількості неврегульованих звернень. Показано, що вищезгадане математичне сподівання за фіксованої денної інтенсивності страхових звернень добре апроксимується лінійною функцією від часу на врегулювання збитків. Представлений підхід дає змогу провести оцінку діяльності компанії та обрати стратегію мінімізації ризиків.

Ключові слова: страхування, неврегульовані угоди, імовірність, розподіл Пуассона, збитки.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается задача поиска оценки эффективности функционирования менеджмента страховой компании. В динамической постановке этой проблемы для любой страховой компании особый интерес представляет среднее число заявленных, но не урегулированных до конца года страховых случаев. Это количество можно рассматривать как характеристику вышеупомянутой эффективности. В работе рассматривается математическое ожидание годового количества страховых случаев, по которым были обращения, но которые не были урегулированы. Найдена асимптотически несмещенная оценка количества неурегулированных обращений. Показано, что вышеупомянутое математическое ожидание при фиксированной дневной интенсивности страховых обращений хорошо аппроксимируется линейной функцией от времени урегулирования убытков. Представленный подход позволяет произвести оценку деятельности компании и выбрать стратегию минимизации рисков.

Ключевые слова: страхование, неурегулированные договоры, вероятность, распределение Пуассона, убытки.

ANNOTATION
This article discusses the problem of searching for the evaluation of performance of the insurance company management. In case of the dynamic formulation of the problem, the average number of reported but not adjusted insurance cases is especially interesting for any insurance company. This value may be regarded as characteristic of the above-mentioned efficiency. The paper considers the expectation of the annual number of unadjusted insurance cases. An asymptotically unbiased estimate of the number of unadjusted appeals was found. It was shown that the expectation in case of a fixed daily rate of insurance appeals is well approximated by a linear function of the adjustment time. The presented approach allows assessing the company and choosing a strategy to minimize the risks.

Keywords: insurance, unadjusted contracts, probability, Poisson distribution, losses.

Завантажити статтю (pdf)