Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Філіпішина Л.М. Формування системи інтернет-комунікацій в рамках впровадження стратегії сталого розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті доведено про важливість маркетингового аналізу при формуванні програми сталого розвитку. Він допомагає оцінити всі переваги та недоліки сайту, можливості його подальшого удосконалення за рахунок впровадження найбільш доцільних та ефективних інструментів інтернет-маркетингу. Ефективними інструментами інтернет-маркетингу в напряму формування програми сталого розвитку є: пошукова оптимізація, контекстна реклама, медійна реклама, галузеві та прайс-агрегатори, таргетована реклама в соціальних мережах, партнерські програми, відеореклама та мобільна реклама, E-mail-маркетинг, контент-маркетинг, SMM. Згідно етапам розвитку було згруповано інструменти інтернет-маркетингу за цілями: створення попиту, надання знання, утворення відношення, стимулювання збуту, утримання споживачів. Доведено, що найбільш всього охоплює аудиторію контент-маркетинг. Запропоновано користуватися при аналізі веб-сайтів методикою, яка складається з шести розділів: формулювання цілей аналізу, аналіз досліджуваного підприємства, аналіз контенту та зручності користування, аналіз трафіку та відвідуваності, аналіз аудиторії, висновки та рекомендації. Рекомендовано під час аналізу web-сайтів промислового підприємства використовувати такі онлайн-програми веб-аналітики як Seolik, SimilarWeb та PC-CY. Доведено, що для ефективного впровадження програми сталого розвитку є необхідним: створення своєї тематичної групи та її подальше просування; інформування про діяльність підприємства; створення віртуальних персонажів. Все це в комплексі буду сприяти ефективному представництву підприємства в мережі Інтернет.

Ключові слова: стійкий розвиток, комунікаційний процес, інтернет мережа, промислові підприємства, веб-сайт.

АННОТАЦИЯ
В статье доказано о важности маркетингового анализа при формировании программы устойчивого развития. Он помогает оценить все преимущества и недостатки сайта, возможности его дальнейшего совершенствования за счет внедрения наиболее целесообразных и эффективных инструментов интернет-маркетинга. Эффективными инструментами интернет-маркетинга в направлении формирования программы устойчивого развития являются: поисковая оптимизация, контекстная реклама, медийная реклама, отраслевые и прайс-агрегаторы, таргетированная реклама в социальных сетях, партнерские программы, видеореклама и мобильная реклама, E-mail-маркетинг, контент маркетинг, SMM. Согласно этапам развития были сгруппированы инструменты интернет-маркетинга по целям: создание спроса, предоставление знания, образование отношение, стимулирование сбыта, удержания потребителей. Доказано, что наиболее всего охватывает аудиторию контент-маркетинг. Предложено пользоваться при анализе сайтов методику, которая состоит из шести разделов: формулировка целей анализа, анализ исследуемого предприятия, анализ контента и удобства пользования, анализ трафика и посещаемости, анализ аудитории, выводы и рекомендации. Рекомендуется при анализе web-сайтов промышленного предприятия использовать такие онлайн-программы веб-аналитики как Seolik, SimilarWeb и PC-CY. Доказано, что для эффективного внедрения программы устойчивого развития необходимо: создание своей тематической группы и ее дальнейшее продвижение; информирование о деятельности предприятия; создание виртуальных персонажей. Все это в комплексе буду способствовать эффективному представительству предприятия в сети Интернет.

Ключевые слова: устойчивое развитие, коммуникационный процесс, интернет сеть, промышленные предприятия, веб-сайт.

АNNOTATION
The article proves the importance of marketing analysis in the development of a sustainable development program. It helps to assess all the advantages and disadvantages of the site, the possibilities of its further improvement through the introduction of the most appropriate and effective Internet marketing tools. Effective Internet marketing tools in the direction of forming a sustainable development program are: search engine optimization, contextual advertising, media advertising, industry and price aggregators, targeted social network advertising, affiliate programs, video advertising and mobile advertising, e-mail marketing, content marketing, SMM. According to the stages of development, Internet marketing tools were grouped in accordance with the goals: creating demand, providing knowledge, education, promoting sales, and retaining consumers. It has been proved that content marketing covers most of all. It is proposed to use a methodology in the analysis of sites, which consists of six sections: the formulation of analysis objectives, analysis of the enterprise under investigation, analysis of content and user-friendliness, traffic and attendance analysis, audience analysis, conclusions and recommendations. It is recommended to use such online web analytics programs as Seolik, SimilarWeb and PC-CY when analyzing web sites of an industrial enterprise. It is proved that for the effective implementation of the sustainable development program it is necessary: to create its own thematic group and further advance it; informing about the activity of the enterprise; creation of virtual characters. All this in the complex will facilitate the effective representation of the enterprise on the Internet.

Кeywords: stable development, communication process, Internet network, industrial enterprises, web-site.

Завантажити статтю (pdf)

Сербіна О.В. Конкурентні організаційно-економічні форми розвитку аграрного сектору США

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено організаційно-економічні форми розвитку аграрного сектору економіки США, їх структуру та особливості діяльності. Проаналізовані причини зменшення кількості індивідуальних сімейних господарств та зростання кількості корпорацій та інших форм господарювання. За результатами регресійного аналізу встановлено, що зростання площ сільськогосподарських угідь прямо пропорційно впливає на збільшення кількості усіх організаційних форм аграрних підприємств. Визначено, що обсяг загальних витрат сприяє скороченню чисельності малих та середніх господарств і приросту кількості корпорацій. Використання отриманих лінійних рівнянь регресії дозволило спрогнозувати кількість господарств.

Ключові слова: сімейні ферми, партнерства, корпорації, організаційно-економічні форми розвитку, аграрний сектор економіки США.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано организационно-экономические формы развития аграрного сектора экономики США, их структуру и особенности деятельности. Проанализированы причины уменьшения количества индивидуальных семейных хозяйств и рост количества корпораций и других форм хозяйствования. По результатам регрессионного анализа установлено, что увеличение площадей сельскохозяйственных угодий прямо пропорционально влияет на прирост числа всех организационных форм аграрных предприятий. Определено, что объем общих расходов способствует сокращению численности малых и средних хозяйств и приросту числа компаний. Использование полученных линейных уравнений регрессии позволило спрогнозировать количество хозяйств.

Ключевые слова: семейные фермы, партнерства, корпорации, организационно-экономические формы развития, аграрный сектор экономики США.

ANNOTATION
The article deals with the diversity of organizational forms of US agricultural sector, its structure and features. The reasons of reduction of the number of individual family farms and increasing the number of corporations and other forms are also explored. The results of regression analysis revealed that the growth of agricultural land area has directly proportional effect on growth of the number of all organizational forms of agricultural enterprises. The amount of total expenditures stimulates the reduction of the number of small and medium enterprises and the increasing number of corporations. Linear regression equations allowed to forecast the number of households.

Keywords: family farms, partnerships, corporations, organizational forms, the agricultural sector of the US economy.

Завантажити статтю (pdf)

Пушак Я.Я. Сучасні тенденції розвитку мережевої економіки на підприємствах в умовах глобальних викликів

АНОТАЦІЯ
Розглянуто сучасні тенденції розвитку нової моделі світової господарської системи – мережевої економіки. Проаналізовано досвід країн-лідерів світу у формуванні мережевої економіки та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на господарську діяльність підприємств.

Ключові слова: мережева економіка, інформаційне суспільство, мережева готовність, інформаційно-комунікаційні технології.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены современные тенденции развития новой модели мировой хозяйственной системы – сетевой экономики. Проанализирован опыт стран-лидеров мира в формировании сетевой экономики и влияние информационно-коммуникационных технологий на хозяйственную деятельность предприятий.

Ключевые слова: сетевая экономика, информационное общество, сетевая готовность, информационно-коммуникационные технологии.

ANNOTATION
The modern tendencies of the development of a new model of the world economic system – the network economy – are considered. The experience of the world leaders in the formation of a network economy and the influence of information and communication technologies on the economic activity of enterprises are analyzed.

Keywords: network economy, information society, network readiness, information and communication technologies.

Завантажити статтю (pdf)

Буркун В.В. Державна підтримка розвитку національної автотранспортної системи в умовах глобалізації

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасний стан та пріоритетні напрями державної підтримки розвитку національної автотранспортної системи в умовах глобалізації. Доведено, що державне регулювання, втручання та підтримка є об’єктивно необхідною для автотранспортної галузі. Зокрема, держава повинна реалізовувати системну транспортну політики задля забезпечення власного економічного зростання та національної безпеки. Встановлено, що автотранспортний сектор України не використовує наявний потенціал, що ускладнює впровадження евроінтеграційного курсу України та не дозволяє повноцінно інтегруватися національній транспортній системі в транс’європейську транспортну мережу. Визначено пріоритетні стратегічні цілі розвитку автомобільного транспорту.

Ключові слова: автотранспортної системи, транспорт, транспортна політика, державна підтримка, стратегічні цілі.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано современное состояние и приоритетные направления государственной поддержки развития национальной автотранспортной системы в условиях глобализации. Доказано, что государственное регулирование, вмешательство и поддержка объективно необходимы для автотранспортной отрасли. В частности, государство должно реализовывать системную транспортную политики для обеспечения собственного экономического роста и национальной безопасности. Установлено, что автотранспортный сектор Украины не использует имеющийся потенциал, усложняет внедрение евроинтеграционного курса Украины и не позволяет полноценно интегрироваться национальной транспортной системе в трансъевропейскую транспортную сеть. Определены приоритетные стратегические цели развития автомобильного транспорта.

Ключевые слова: автотранспортной системы, транспорт, транспортная политика, государственная поддержка, стратегические цели.

ANNOTATION
The article deals with the current state and priority directions of state support for the development of the national motor transport system in the conditions of globalization. It has been proved that state regulation, intervention and support are objectively necessary for the automotive industry. In particular, the state must implement a systemic transport policy in order to ensure its own economic growth and national security. It is established that the motor transport sector of Ukraine does not use the existing potential, which complicates the implementation of the European integration course of Ukraine and does not allow full integration of the national transport system into the trans-European transport network. Priority strategic goals of motor transport development are defined.

Keywords: motor transport system, transport, transport policy, state support, strategic goals.

Завантажити статтю (pdf)

Куруджи Ю.В. Оптимизация планов закупки и доставки товара в логистической сети при случайном спросе

АННОТАЦИЯ
В статье предложена модель оптимизации планов закупки товара оптовой фирмой и доставки его в пункты розничной торговли. Модель описывает координацию участников логистической сети с целью достижения суммарной максимальной прибыли. Для совместного планирования действий обоих уровней используется модификация классической динамической модели оптимального управления запасами Вагнера-Уайтина. Спрос в пунктах назначения предполагается случайным с заданными распределениями вероятностей. Модель является динамической и позволяет определять оптимальную политику предприятий по доставке товара на некотором заданном горизонте планирования.

Ключевые слова: логистическая сеть, совместная оптимизация планов закупки и доставки, стохастическая оптимизация, случайный спрос, максимум прибыли.

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано модель оптимізації планів закупівлі товару оптовою фірмою і доставки його в пункти роздрібної торгівлі. Модель описує координацію учасників логістичної мережі з метою досягнення сумарного максимального прибутку. Для спільного планування дій обох рівнів використовується модифікація класичної динамічної моделі оптимального управління запасами Вагнера-Уайтіна. Попит в пунктах призначення передбачається випадковим із заданими розподілами ймовірностей. Модель є динамічною і дає змогу визначати оптимальну політику підприємств з доставки товару на деякому заданому горизонті планування.

Ключові слова: логістична мережа, спільна оптимізація планів закупівлі та доставки, стохастична оптимізація, випадковий попит, максимум прибутку.

АNNOTATION
In the article an optimization model for joint planning of purchase and transportation plans is built and analyzed in the logistics chain. The model describes the coordination among wholesale company and retail outlets with the aim to maximize the total profit. An offer model is realization of classical dynamic model of optimal Wagner-Whitin inventory control. The random fluctuation of demand at destinations was taken into account. The proposed stochastic optimization model is dynamic and optimizes the operation of the logistics chain over some known planning horizon.

Key words: logistics chain, joint optimization of purchase and transportation plans, stochastic optimization, random demand, maximum profit.

Завантажити статтю (pdf)