Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Матюшенко І.Ю., Михайлова Д.О. Основні напрями реалізації спільної політики ЄС в галузі досліджень і технологій при реалізації стратегії «Європа 2020»

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні засади спільної політики щодо дослідної діяльності (СПД) країн ЄС, зокрема основні угоди, що заклали підвалини СПД, рамкові програми, координацію СПД. Показано, що багаторічні рамкові програми з дослідного та технологічного розвитку визначають основні наукові й тех- нологічні цілі ЄС, вказують ключові напрями дослідної діяльності в рамках програми та встановлюють максимальну суму фінансування і цілі для всіх запланованих робіт, а також надають можливість різним європейським дослідницьким організаціям ліпше планувати напрями своєї діяльності. Доведено, що такий пріоритет стратегії розвитку «Європа 2020» як «розумне зростання» означає посилення ролі знань та інновацій як ключових факторів для майбутнього зростання, на реалізацію яких спрямовані провідні ініціативи «Інноваційний Союз», «Молодь у русі», «Цифровий порядок денний для Європи». Показано, що результатом дій у рамках цього пріоритету буде прискорення інноваційного потенціалу Європи, покращення результатів у сфері освіти, якості і результатів навчальних установ, а також використання економічних і соціальних переваг цифрового суспільства.

Ключові слова: спільна політика щодо досліджень, рамкові програми з науково-дослідної діяльності, розумне зростання, провідні ініціативи стратегії «Європа 2020».

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные положения совместной политики в исследовательской деятельности (СПД) стран ЕС, в частности основные договора, которые заложили основы СПД, рамочные программы, координацию СПД. Показано, что многолетние рамочные программы научного и технологического развития определяют основные научные и технологические цели ЕС, показывают ключевые направления исследовательской деятельности в рамках программы, устанавливают максимальную сумму финансирования и цели для всех запланированных работ, а также дают возможность различным европейским исследовательским организациям лучше планировать направления своей деятельности. Доказано, что такой приоритет стратегии развития «Европа 2020» как «разумный рост» означает усиление роли знаний и инноваций как ключевых факторов для будущего роста, на реализацию которых направлены ведущие инициативы «Инновационный Союз», «Молодежь в движении», «Цифровой порядок дня для Европы». Показано, что результатом действий в рамках этого приоритета будет ускорение инновационного потенциала Европы, улучшение результатов в сфере образования, качества и результатов учебных заведений, а также использование экономических и социальных преимуществ цифрового общества.

Ключевые слова: общая политика исследований, рамочные программы научно-исследовательской деятельности, разумный рост, ведущие инициативы стратегии «Европа 2020».

АNNOTATION
The article deals with the main provisions of the common EU policy in research activities (CPR), in particular the main contracts, which established the foundations of the common policy in research activities, framework programs, coordination of CPR. It is shown that long-term framework program of research and technological development determine the main scientific and technological EU objectives, indicate key directions of research activity in the program, and set the maximum amount of funding and targets for all planned activities, and enable to different European research organizations better plan the directions of their activities. It is proved that a priority of the EU strategy Europe 2020 as smart growth means strengthening the role of knowledge and innovation as key drivers for future growth, the realization of which focused leading initiatives Innovation Union, Youth on the move, Digital order agenda for Europe. It is shown that the result of the actions under this priority will be the accelerate of Europe's innovation potential of Europe, improvement of results in education, quality and outcomes of educational institutions and the using of economic and social benefits of a digital society.

Keywords: general research policy, framework programs of research activities, smart growth, leading initiatives of the strategy Europe 2020.

Завантажити статтю (pdf)