Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Феофанов Л.К. Мотивація як фактор ефективності виробничого процесу в контексті трансформації економіки та суспільства

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовані погляди закордонних теоретиків-економістів на проблему трансформації радянської економіки й суспільства. Встановлено, що головню проблемою радянської економіки була відсутність потрібної мотивації та слабка здатність до самоорганізації. Всі підприємства та установи знаходилися під повним контролем влади, не залишаючи для індивіда достатніх стимулів для саморозвитку, через що не працював головний ринковий механізм – здатність до саморегулювання.

Ключові слова: регульована економіка, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, самоорганізація,
конвергенція.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы взгляды зарубежных теоретиков-экономистов на проблему трансформации советской экономики и общества. Установлено, что главной проблемой советской экономики было отсутствие нужной мотивации и слабая способность к самоорганизации. Все предприятия и учреждения находились под полным контролем власти, не оставляя для индивида достаточных стимулов для саморазвития, из-за чего не работал главный рыночный механизм – способность к саморегулированию.

Ключевые слова: регулируемая экономика, индустриальное общество, постиндустриальное общество, самоорганизация, конвергенция.

АNNOTATION
In article views of foreign theorists-economists of a problem of transformation of the Soviet economy and society are analysed. It
is established that absence of the necessary motivation and weak ability to self-organization was the main problem of the Soviet economy. All enterprises and organizations were under complete control of the state, without leaving for the individual of sufficient incentives for self-development because of what the main market mechanism – ability to self-regulation didn’t work.

Keywords: regulate economy, industrial society, postindustrial society, self-organization, convergence.

Завантажити статтю (pdf)