Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Леонова Ю.О. Запаси підприємства як об'єкт обліку: сучасний стан та напрями вдосконалення

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто структуру запасів; їх класифікацію в нормативних документах та економічній літературі, розкрито проблеми, які виникають в обліково­інформаційній системі запасів. Аналізуються проблемні питання щодо організації обліку та відображення в звітності запасів підприємства, а також визначаються напрямки їх вирішення.

Ключові слова: запаси, класифікація, обліково­інформаційне забезпечення, рахунки обліку, відображення в балансі.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена структура запасов; их классификация в нормативных документах и экономической литературе, раскрыты проблемы, которые возникают в учетно­информационной системе запасов. Анализируются проблемные вопросы по организации учета и отражения в отчетности запасов предприятия, а также определяются направления их решения.

Ключевые слова: запасы, классификация, учетно­информационное обеспечение, счета учета, отражение в балансе.

ANNOTATION

The article considers the structure of the inventories; their classification in the regulations and economic literature, disclosed problems that arise in accounting and information system of inventories. Analyzes the problematic issues of accounting organization and reporting inventories enterprises, as well as identify areas of their decision.

Keywords: inventories, classification, accounting and information support, accounts, reflection in the balance sheet.

Завантажити статтю (pdf)