Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Курач В.П., Аксьонова Л.О. Аналіз інвестиційного ринку України в сучасних умовах

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано динаміку іноземних інвестицій і визначено основні країни­інвестори. Розглянуто структуру надходжень інвестицій до України та її місце в міжнародних рейтингах. Обґрунтовано важливість залучення прямих іноземних інвестиції у промисловість задля забезпечення конкурентоспроможного розвитку української економіки. Визначено проблеми, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності й знижують конкурентоспроможність галузей економіки. Розглянуто основні позитивні кроки національного уряду. Запропоновано систему заходів щодо стимулювання процесу залучення прямих іноземних інвестицій та усунення негативних тенденцій в економіці України.

Ключові слова: прямі міжнародні інвестиції, портфельні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, іноземні фінансові ресурси, іноземні інвестори.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована динамика иностранных инвестиций и определены основные страны­инвесторы. Рассмотрена структура поступлений инвестиций в Украину и ее место в международных рейтингах. Обоснована важность привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленность для обеспечения конкурентоспособного развития украинской экономики. Определены проблемы, которые тормозят развитие инвестиционной деятельности и снижают конкурентоспособность отраслей экономики. Рассмотрены основные позитивные шаги национального правительства. Предложена система мер по стимулированию процесса привлечения прямых иностранных инвестиций и устранению негативных тенденций в экономике Украины.

Ключевые слова: прямые международные инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, иностранные финансовые ресурсы, иностранные инвесторы.

АNNOTATION

In the article the dynamics of the foreign investments were analyzed and the main investor countries were defined. The structure of the investments inflows in Ukraine was considered and the place in the international rankings. It justifies importance of attraction of direct foreign investments into industry for ensuring competitive development of the Ukrainian economy. Identified problems that slow down the development of the investment activity and reduce the competitiveness. Considers main positive steps of the national government. Offers a system of measures for stimulation of the process of attraction of direct foreign investments and elimination of negative tendencies in the Ukrainian economy.

Keywords: direct international investments, portfolio investments, investment climate, investment attractiveness, foreign financial resources, foreign investors.

Завантажити статтю (pdf)