Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Завора О.А. Аналіз підходів до обґрунтування рішень інвесторів на ринку цінних паперів

АНОТАЦІЯ

Розкрито особливості підходів до прийняття рішень на ринку цінних паперів. На основі вивчення світового досвіду обґрунтовано доцільність урахування психологічної складової прийняття рішень. Установлено взаємозв’язок між позитивними психологічними особливостями інвестора та його успішністю на ринку цінних паперів. Обґрунтовано доцільність розроблення алгоритму побудови комбінаційного підходу прийняття рішень інвестором на ринку цінних паперів України.

Ключові слова: ринок цінних паперів, інвестор, обґрунтування рішень, методи обґрунтування рішення, теорії прийняття інвестиційних рішень.

АННОТАЦИЯ

Раскрыты особенности подходов к принятию решений на рынке ценных бумаг. На основе изучения мирового опыта обоснована целесообразность учета психологической составляющей принятия решений. Установлена взаимосвязь между положительными психологическими особенностями инвестора и его успешностью на рынке ценных бумаг. Обоснована целесообразность разработки алгоритма построения комбинационного подхода принятия решений инвестором на рынке ценных бумаг Украины.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвестор, обоснование решений, методы обоснования решения, теории принятия инвестиционных решений.

АNNOTATION

The article describes specifics of approaches to decision ­making process on the securities market. Based on the study of the world experience it is grounded the rationality of the psychological component of decision­making process. It is determined a relationship between positive psychological characteristics of the investor and his success on the securities market. It is elaborated the rationality of development the algorithm of combinational approach to the investor’s decision­making process on the securities market of Ukraine.

Keywords: market of securities, investor, justify decisions, methods of substantiation decisions, decision theory and investment decisions.

Завантажити статтю (pdf)