Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Докієнко Л.М. Сучасний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена обґрунтуванню сучасного методичного інструментарію діагностики фінансового стану підприємства на основі застосування моделі модифікованої фінансової звітності, що дає змогу комплексно оцінити позицію підприємства на шкалі «фінансова стійкість – платоспроможність – фінансовий ризик», і мультиплікативної моделі, яка надає можливість комплексно управляти двома ключовими показниками фінансового стану: фінансовою рентабельністю й фінансовою стійкістю.

Ключові слова: фінансовий стан, модифікований баланс, індикатор фінансової стійкості, індикатор платоспроможності, індикатор фінансового ризику, фінансова рентабельність.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена обоснованию современного методического инструментария диагностики финансового состояния предприятия на базе использования модели модифицированной финансовой отчетности, позволяющей комплексного оценить позицию предприятия на шкале «финансовая устойчивость – платежеспособность – финансовый риск», и мультипликативной модели, которая позволяет комплексно управлять двумя ключевыми показателями финансового состояния: финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью.

Ключевые слова: финансовое состояние, модифицированный баланс, индикатор финансовой устойчивости, индикатор платежеспособности, индикатор финансового риска, финансовая рентабельность.

АNNOTATION

This article is devoted to substantiation of modern approach to improving the methodological tools for diagnosis of the financial position in enterprise based on the model of modification of the financial statements that allows to assess the position on the scale of “financial stability – solvency – financial risk”. And multiplicative model that allows comprehensively manage two key indicators of the financial position: financial profitability (return of equity) and financial stability.

Keywords: financial position, modified balance, indicator of financial stability, indicator of solvency, indicator of financial risk, return of equity.

Завантажити статтю (pdf)