Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мареха І.С. Ресурсозбереження як форма раціоналізації природокористування в умовах сучасних економічних відносин

АНОТАЦІЯ

У статті систематизовано та проаналізовано основні наукові підходи до інтерпретації раціонального природокористування, а саме протекціоністський, когнітивний та інтегрований. Обґрунтовано, що ресурсозбереження виступає формою раціоналізації природокористування, яка ефективно інтегрує екологічні та економічні інтереси. Розкрито зміст ресурсозбереження як еколого-економічної категорії сталого розвитку. Здійснено розподіл методів ресурсозбереження за екологоекономічними рівнями раціонального природокористування.

Ключові слова: раціональне природокористування, протекціонізм, когнітивізм, ресурсозбереження, еколого-економічні рівні, сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ

В статье систематизированы и проанализированы основные научные подходы к интерпретации рационального природопользования, а именно протекционистский, когнитивный и интегрированный. Обосновано, что ресурсосбережение является формой рационализации природопользования, которая эффективно интегрирует экологические и экономические интересы. Раскрыто содержание ресурсосбережения как эколого-экономической категории устойчивого развития. Проведено распределение методов ресурсосбережения по эколого-экономическим уровням рационального природопользования.

Ключевые слова: рациональное природопользование, протекционизм, когнитивизм, ресурсосбережение, экологоэкономические уровни, устойчивое развитие.

АNNOTATION

The main scientific approaches to understanding of rational nature management are categorized and analyzed in the article. Among them are protective, cognitive and integrated approaches. It is proved, that resource saving is a form of nature management rationalization, which integrates effectively ecological and economic interests. The concept of resources saving as an ecological and economic category of sustainable development is formulated. The ecological and economic levels of rational nature management are outlined. The resources saving techniques are distributed according to the ecological and economic levels of rational nature management.

Keywords: rational nature management, protectionism, cognitivism, resources saving, ecological and economic levels, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)