Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стегней М.І. Децентралізація як передумова сталого розвитку сільських територій

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена питанням фінансового забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Проаналізовано проблеми місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Визначено зміст і необхідність проведення процесу децентралізації влади в Україні. Охарактеризовано доцільність запровадження елементів програмно-цільового методу для сільських бюджетів за рахунок ефективного здійснення процесу децентралізації. Проведено моніторинг чинного Бюджетного й Податкового кодексів України та проекту змін щодо бюджетної децентралізації. Охарактеризовано переваги фінансового забезпечення сільських бюджетів за умов децентралізації.

Ключові слова: сталий розвиток, децентралізація, сільські бюджети, адміністративна реформа, територіальні громади.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам финансового обеспечения устойчивого развития сельских территорий в условиях децентрализации. Проанализированы проблемы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. Определено содержание и необходимость проведения процесса децентрализации власти в Украине. Охарактеризовано целесообразность введения элементов программно-целевого метода для сельских бюджетов за счет эффективного осуществления процесса децентрализации. Проведен мониторинг действующего Бюджетного и Налогового кодексов Украины и проекта изменений по бюджетной децентрализации. Охарактеризованы преимущества финансового обеспечения сельских бюджетов в условиях децентрализации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, децентрализация, сельские бюджеты, административная реформа, территориальные общины.

АNNOTATION

The article is devoted to the financial sustainable rural development under decentralization. The problems of local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine. The content and the need for decentralization of power in Ukraine. Characterized feasibility of introducing elements of program budgeting for rural budgets through the effective implementation of the decentralization process. An effective monitoring of the Budget and Tax Code of Ukraine and the draft amendments on fiscal decentralization. The characteristic advantages of providing rural financial budgets in the decentralized.

Keywords: sustainable development, decentralization, rural budgets, administrative reform, local communities.

Завантажити статтю (pdf)